LF2 NTSD火影忍者 2.4正式版+招式表 - 檔案遊戲 - (單機)遊戲討論區 - 神奇世界官方論壇/Mysterious world
返回列表 發表

LF2 NTSD火影忍者 2.4正式版+招式表

LF2 NTSD火影忍者 2.4正式版+招式表
0 e! j) X% N$ m& t
) z/ Y, \' C# ]+ b, ~. T& W 1 a# n; x0 c  Y7 s* L

' j  H, e! b. b6 L
) x* \! O, w" ?1 E2.4版 更新UPDATES
* q3 F/ ]/ ~' v; }/ f9 ?, H-Upgraded Sakon/ U- U9 F  w8 p- \7 @5 p
更新左近神奇世界官方論壇/Mysterious world) B  n0 M' {/ k6 {) V# o+ g0 C
-Decrease the capture time of Kidomaru's web trap.3 D1 M8 s9 e9 d! f
減少鬼童丸蜘蛛網陷阱的捕獲時間
! y% `% t$ z! Q; s7 P# H-Updated Pein's sprites
0 ^/ ]' F' u0 M$ ?更新佩恩的圖片+ k- b( K. ]1 Q+ m' H  X1 T
-Fixed Temari's Turning into weasel bug
3 t" u: \: W7 q% [+ t# \$ ]5 U: k* ^7 }0 o修正手鞠變成鐮鼬的錯誤; Z+ P8 v1 r& h( ]3 L
-Upgraded Temari'weasel
' [' M4 m& R+ X3 t9 b# e- ~$ F神奇世界官方論壇/Mysterious world更新手鞠的通靈之術.斬斬舞
3 s1 c7 L9 z: e. K  U-Sasuke can do phoenix fire when jumping/dashing now6 v$ Z1 v. o! _$ y: B
-fixed naruto's jump attack kunai/shuriken bug
( N6 {* Y) [/ y2 K神奇世界官方論壇/Mysterious world修正鳴人跳躍後射手裡劍的錯誤
+ d9 o2 x$ u5 _! R, H4 D) P) i: g1 V5 r-changed yamato's cage
, v" i$ D. m6 N: e5 z9 Y; C改變了大和的木牢攻擊
* e. i2 o/ U  d2 O, h% F-added new move to chiyo
# _1 {1 p* ~' L( t$ b6 d千代家入了新的攻擊$ O& A8 {$ |9 J  H
-added new move to kankuro
) d9 v+ t# j/ R8 W/ H0 }+ K% D6 R勘九郎家入了新的攻擊
# I# X! s% u& |) j2 O, Qbbs.abc8311641.com-added sounds to hidan0 f& H  R7 n( Z- a3 [
飛段家入新的音效
( m7 j4 C6 n" h% }-fixed hidan's 'super jump' bug
" p1 L$ \, y7 D8 S; n修正飛段超級跳的錯誤bbs.abc8311641.com! \) t8 k1 p4 `8 o
-shortened time on kankuro's pupppet show explosion
6 P$ Y8 d" s! G( y' `" l. M縮短勘九郎傀儡炸彈的時間) [6 }* c& r6 _8 ~& h
-changed controls of itach's eye rip and clone explosion: i/ D! P9 l! f0 ?$ H/ n
-decreased 'blind' time of itachi's eye rip$ _2 c7 ]8 J" p/ j9 E6 b! u( {
減少宇智波鼬奪取別人眼睛時場面黑暗的時間
5 s2 s# N3 _) u$ V神奇世界官方論壇/Mysterious world-fixed sasukes flame explosion on sasori's puppet bug
) d( H4 a, }% X2 p8 u8 {-upgraded kidomaru
6 P/ }& K- e/ F; _2 W9 U更新鬼童丸
3 h, p( u+ L/ ?- h-decreased naruto rasengan charging time
4 A+ b* e9 V% [/ W% m4 z8 [bbs.abc8311641.com減少鳴人螺旋手裡劍的集氣時間. {3 G! x  I" [, _4 h
-decreased kakuzu's raiton charge up time
- N) v* [' |3 Y: Z8 p( P7 }0 [減少角都雷遁的集氣時間
" U! q: D$ f0 o8 P1 y% {) Z1 \-upgraded uncloaked kakuzu
1 s- v9 ]4 M- R' m  @# n& obbs.abc8311641.com更新脫去袍服的角都
; b8 a, n9 ]- H# a9 {. U# f' i4 |4 |神奇世界官方論壇/Mysterious world-upgraded hidan
3 [2 w8 e- e; d" @2 h6 x; m神奇世界官方論壇/Mysterious world更新飛段
- A+ ^, i6 z5 I; w! {% c" i1 u-Increased circle range of hidan
3 ^$ `. d0 P& k) F4 F' U增家範圍技能給飛段
  ^0 T$ i# x. \) cbbs.abc8311641.com-heart can't be picked upbbs.abc8311641.com) |: u; L& g4 Q% X* n6 z
-added Hidan's Jashin's Torture0 H1 c$ B# @$ e  I7 ]2 x7 N
-fixed sasori's bugbbs.abc8311641.com7 V2 A% x7 k; G- E( h3 O5 W
修正蠍的錯誤bbs.abc8311641.com7 o/ f+ S. a$ J( k5 r
-Finished coding Stage 1& [# r) O  ?9 k9 i, N. q
完成了闖關模式1
1 N+ s# U0 k5 {- c0 h- a-added another secret character7 R$ y0 d  n) c1 s* |0 H& D
-upgraded sakura's AI+ H0 h; F, B# m2 H/ J) ^
更新小櫻的人工智慧
) I2 \' ?* O4 L. f8 \$ _: Qbbs.abc8311641.com-upgraded ten ten's AI! l4 ?7 B- l5 Z8 k
更新天天的人工智慧
9 S1 k+ ~! K  }* a7 Ybbs.abc8311641.com-upgraded naruto's AI
7 p+ h* a7 k; w# R! O神奇世界官方論壇/Mysterious world更新鳴人的人工智慧2 t5 T( ?" j/ |8 q
-upgraded deidara's AI: C* q) u; J2 K  y# L
更新地達羅的人工智慧% T0 d. f) h; n$ E
-upgraded neji's AI
9 W/ O+ C$ K/ R4 _神奇世界官方論壇/Mysterious world更新寧次的人工智慧3 T% a+ s5 \9 j% `. A4 P6 ~5 i4 o
-upgraded lee's AI6 _1 M) j* l# W
更新小李的人工智慧神奇世界官方論壇/Mysterious world$ h8 h- E  Q1 o- Z
upgraded kisame's AI
% K+ T  X, M( m# {5 `+ u# Z! k更新鬼鮫的人工智慧
( M* B# c! _5 X& g9 `5 t-upgraded gaara's AI
* [' s5 p( u1 \& t! b, \4 U& t5 ?/ ^更新我愛羅的人工智慧0 \9 h; _8 v8 ^/ B' Q8 m
-upgraded shino's AI
" `& O9 L8 Y7 D' i2 R: F更新志乃的人工智慧神奇世界官方論壇/Mysterious world, t9 X4 U& b" W5 P
+ l0 y6 ?1 E" w" W8 l
9 [1 Y& R* \- y. v6 A- J- I

, x* o5 R7 `& ]0 s. n' n下載點(已加入隱藏角色):
5 _' g# k' c  k; V0 R: E3 V# R
xun6載點神奇世界官方論壇/Mysterious world9 d; q4 c( c) z
) B0 R2 p/ k& o: i6 ?
神奇世界官方論壇/Mysterious world! W* ~1 \) d$ J9 ?$ c5 z- }( O
下載點(未加入隱藏腳色):% T" _/ m$ y% B. @' w/ U7 |
bbs.abc8311641.com  ?1 U0 o" |7 `. {- |) R
神奇世界官方論壇/Mysterious world0 U% v0 y& F! ~1 s
bbs.abc8311641.com, |! Y) x( P. i5 i, d

6 @- R6 m0 }0 z: s' n: o1 Y隱藏人物加法

2 b2 A6 p  ^( W( W- p
* L5 ]' ~: I  ?0 cid:  41  type: 0  file: chars\badboy.dat
! S; h3 f( K3 c0 Q" {) t) j: Yid:  42  type: 0  file: chars\brrrrr.dat
9 c: k$ G% n. Y7 t5 ?id:  43  type: 0  file: chars\speedy.dat
; ?* |- ]* H) w5 y8 p神奇世界官方論壇/Mysterious worldid:  44  type: 0  file: chars\spike.dat
: z& N+ i9 C7 xid:  45  type: 0  file: chars\bacon.dat
2 g% ?0 }! _/ s2 b9 n* d/ N6 Rid:  46  type: 0  file: chars\jkhg.dat
) G3 N. H4 T+ ~9 }% Z! Y8 nid:  47  type: 0  file: chars\smiter.dat

: b. l2 ]1 b2 d6 o9 l9 C
) }4 G+ a7 R( D. o7 C1 ]/ }將ID貼到data資料夾中的data的data.txt文字文件中

5 ?5 u% ?2 S3 c神奇世界官方論壇/Mysterious world' K/ b- a! }1 l- P; l# f
9 O$ ~( k+ v5 ~6 A: H8 D- A
==================================神奇世界官方論壇/Mysterious world0 ^* y) \; f8 }1 x/ u+ U! x
神奇世界官方論壇/Mysterious world: E' }! h; t" ~; _- E
招式表 ) h1 P$ D% ?8 e+ S( K2 s, i% m基本操作
# s6 l$ a- w  I. S1 ?* S$ }  `9 r神奇世界官方論壇/Mysterious world

# Y1 y5 ^% i# ?7 c& @2 d- A6 R& ^
9 }0 v. u0 Y# [* Dbbs.abc8311641.com1 s' Q/ b6 R! _! w: W0 S
* B$ P! Z; ]0 Y0 ]1 U6 G
隱藏人物密碼:bawkbak
5 g) M( M% B7 i, O9 X( u% y, v( u. w: T- F
F1: 暫停/開始
1 T: ?2 N8 F+ \' ?5 c: z* C9 tbbs.abc8311641.comF2: 暫停
. t1 `, g! z8 E8 Q) q. Q8 g3 R神奇世界官方論壇/Mysterious worldF3: 鎖定F6,F7,F8,F96 ?* \# F$ ~( S- ]" B4 b
F4: 回到選單bbs.abc8311641.com% y# `8 m, s  b9 V% G3 e
F5: 速度變快 / 正常速度
0 A6 |! l( A6 b/ A3 f" eF6: 無限查克拉(桌羅)
# |7 K2 q- F9 x# rF7: 恢復所有人的血量及查克拉(桌羅)
% r" J' \( m9 @1 w, }7 C  ?8 K3 a神奇世界官方論壇/Mysterious worldF8: 掉物品下來bbs.abc8311641.com5 x* |8 Z) l9 r' F, v8 n
F9: 所有物品消失
: b$ {( J# Q5 e3 A) kESC:離開遊戲
0 {% W; K: |# i) N2 Y2 }! E% }' F/ h' H6 X( b$ E3 c
以下(自行到控制台設定,或照原始設定)
0 `+ G  r: X& r. W$ y, D9 zbbs.abc8311641.com擋 = 防禦
7 ?2 I, H. c( E5 ~; e) y$ P- B跳 = 跳躍1 |4 _% k: _# S& Q, B& L" v- I7 Q  p
攻 = 攻擊神奇世界官方論壇/Mysterious world5 L( `7 [% ?; w/ G; d- G
神奇世界官方論壇/Mysterious world9 G0 ]  k7 [2 }

& j8 u7 A5 B, B$ C3 X. E  V神奇世界官方論壇/Mysterious world
全部人物:4 n, ?5 i$ R  T
儲查克拉(卓羅)       擋 + 跳 + 攻

! P, }( p  i. m- X! L" `神奇世界官方論壇/Mysterious world___________________________________________________________________________
" J$ Z& c6 e) ^! w5 M* M2 J: abbs.abc8311641.combbs.abc8311641.com2 a! ~/ m4 P5 f+ ~
漩渦鳴人(Naruto)
1 L% N  `2 ^, H6 t手裡劍          擋 + 前 + 攻(按"攻"持續攻擊)神奇世界官方論壇/Mysterious world& a/ ^, s$ Q- g4 f- L( M* t
螺旋丸          擋 + 前 + 跳
6 S0 x% K) \9 v- X6 v投擲影分身      擋 + 下 + 攻bbs.abc8311641.com1 ~; _' R; [! v( Q, j- b
影分身之術      擋 + 下 + 跳  * T2 I2 R8 p; \- H4 P' w
影分身體術      擋 + 上 + 攻
0 S6 t; ?  q3 Q2 l' G神奇世界官方論壇/Mysterious world螺旋手裡劍      擋 + 上 + 跳' B' ^* P& g! c, F+ C! y* G% H8 J
鳴人連彈        跑 + 擋 + 跳
, X& _! R3 Q( L# a神奇世界官方論壇/Mysterious world大玉螺旋丸      當螺旋丸正在儲氣的時候 按"跳"   0 I4 M- z: _) }5 D9 f5 L5 z
九尾化          當螺旋丸擊中敵人時按"擋"0 q& V% ~/ Z( ?1 T5 I6 R

5 L0 d5 C2 X8 ~多重影分身之術  擋 + 下 + 跳 + 攻 + 擋
, W6 ?8 Z0 ^& \; k% O# ]( L( ~神奇世界官方論壇/Mysterious world
8 |0 |- ?; N( \6 ^* R3 Z! P按 擋+下+跳時鳴人會擺出影分身的結印姿勢(頭上還未有時間倒數尺) 那時候要快速的按 攻+擋- W  D9 D- A# G9 R7 l
還是按不出來的話 擋+上+跳按完馬上狂按攻+擋 成功率會大幅提升神奇世界官方論壇/Mysterious world9 R. b  Y* P* ^5 T- e
如果還是不能的話那就只能多多練習了...bbs.abc8311641.com+ d/ \" a% g' H1 B0 ^$ ^
ps.頭上未有時間倒數尺才能使用多重影分身
7 n  C( r4 i' f" z7 V8 e

) c$ d) ]% ^$ ?2 H3 w$ L! N0 abbs.abc8311641.com" A1 l( {: V" K" J
漩渦鳴人(Naruto)(九尾化)/ l7 ^0 n& \) P" L1 n
妖狐外衣            站著不動
  ]; t& m5 i8 k/ h九尾爪擊            擋 + 前 + 攻
: c2 \1 b% C* h九尾螺旋丸          擋 + 前 + 跳  4 G0 A$ l1 m2 K& S2 c
吼叫                擋 + 上 + 攻* j+ j8 z- q% A0 d, E
查克拉(卓羅)衝擊    擋 + 上 + 跳
: N3 y0 i9 m4 M- b四尾化              查克拉(卓羅)衝擊時按 "擋 + 跳 + 攻"
$ F# |/ e$ e% a! i) U) W+ q+ y, Lbbs.abc8311641.com破滅虛狗吠          擋 + 前 + 跳     ) o% u% v: Z) {) J+ Y) ?' }. c) b
四尾查克拉爪        擋 + 下 + 跳! C# g( _1 l3 W) M8 Y# k4 Q# S# o# P
四尾衝擊            擋 + 下 + 攻7 O# u. k1 J5 k" u
四尾吼叫            擋 + 上 + 攻
+ D0 x6 j0 l: c3 N神奇世界官方論壇/Mysterious worldbbs.abc8311641.com1 x) ]' t- r- ?4 Z
___________________________________________________________________________& I% @& o7 b  ?# f, l" f7 E

1 {) ]* q8 t' m9 V$ ?$ i春野櫻(Sakura). X) o- s2 E5 n7 m1 |5 {& ^
怪力˙扔石              擋 + 前 + 跳
; V  v4 g5 `* A2 [手裡劍                  擋 + 前 + 攻
6 R$ i, F' H  J) e/ ]3 M神奇世界官方論壇/Mysterious world醫療忍術˙掌仙術        擋 + 上 + 跳
0 ?3 F' g4 i( J/ i3 m神奇世界官方論壇/Mysterious world怪力˙櫻花衝            擋 + 上 + 攻
% U8 R6 B3 u5 u醫療忍術˙掌仙術他人    擋 + 下 + 跳6 S% b0 V; }, S% r  c- L' ^6 f" {
怪力˙碎地              擋 + 下 + 攻   神奇世界官方論壇/Mysterious world" j+ d. Y! z5 I/ b
怪力                    跑 + 攻
* O) h9 U/ a  V6 o$ b3 M2 ]& p+ H拋人                    攻 + 跳(當敵人躺在地上時,站在敵人身體上)                           
) O" E1 n0 f. ebbs.abc8311641.com怪力˙碎地櫻花衝        擋 + 下 + 攻 + 擋 + 上 + 攻& e' `. z' c2 {

: c+ i4 N) ^+ I' kbbs.abc8311641.com
  c# y, ^7 a- K1 o2 _
___________________________________________________________________________
4 k" u9 J. R4 p! {% f神奇世界官方論壇/Mysterious world
9 [& V" Q- U* {% V% ~3 e: E- M% `! K, E9 V) [0 s
宇智波佐助(Sasuke)
' p: a9 F" M) W# e! g# p  ~( K神奇世界官方論壇/Mysterious world瞬身斬            跳 + 攻
( w  m5 Q5 s5 h, D神奇世界官方論壇/Mysterious world寫輪眼            攻 + 擋: J) w2 \, D, \5 D$ k
火遁˙豪火球之術  攻 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world+ L6 S% ]2 t3 Z
雷遁˙千鳥刀      跑 + 攻' ?& i1 V. Q: b$ A; B8 D2 T# ~
雷遁˙千鳥銳槍    擋 + 前 + 跳(瞬身術後按"擋"); \* r4 j- j' u; d  c6 T7 X, U
雷遁˙千鳥千本    擋 + 前 + 攻(瞬身術後按"攻")神奇世界官方論壇/Mysterious world! e4 m) S' W% _- N7 a
雷遁˙千鳥        擋 + 上 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world% p* ]/ }: Q' X
火遁˙鳳仙火之術  擋 + 上 + 攻9 ~# P0 H/ r$ b8 |  a
雷遁˙千鳥流      擋 + 下 + 跳/被攻擊時按"跳"(瞬身術後按"跳")
; Z4 ?2 H- _. M( q; L1 u- a1 g神奇世界官方論壇/Mysterious world瞬身術            擋 + 下 + 攻: f1 a5 n/ ]9 i2 h- M
咒印2             血量低到一定水平 千鳥儲電時 按"跳"! K& P7 P) b# k+ {( m+ O- x0 B
: V9 Z/ i+ m' L: d, t: H) v% o' k
bbs.abc8311641.com. ~( g0 F4 }( g1 O. E$ S5 G8 c
雷遁奧義˙麒麟    擋 + 上 + 跳 + 擋 + 上 + 攻(詛咒模式飛段被擊中 躺在詛咒陣形範圍內不能回血)$ g4 l) N5 y: O  a) [0 y$ w! \
按 擋+上+跳會擺出千鳥的姿勢 但手上還未凝聚雷的時候 趕快按 擋會擺出另一個姿勢再按 上+攻 就會成" O! q- X9 Y* P. |' z
功還是按不出來的話 那就 擋+上+跳接著狂按 擋+上+攻 成功率也會提升
, n2 {4 r4 `8 x' j! Z* t# M5 o如果還按不出來就多多練習了!
) r% U; ]; G" D; e2 A3 hps.當使出千鳥代表是失敗 但使出鳳仙火之術代表成功一半
# Y2 v) ]' ]) L6 |. Z7 ?神奇世界官方論壇/Mysterious world

& F, G8 E' ?; A! W! m
宇智波佐助(Sasuke)咒印2
  ^6 g7 [: s0 {寫輪眼            攻 + 擋: B) d7 j8 O& P6 h6 q4 k& G
雷遁˙地走        攻 + 跳. O9 p& U7 F* m& n7 x/ I; ~
飛行              跑 + 跳
% u9 y4 B6 Z  i; ~' B瞬身斬            跳 + 攻
8 h$ ?* s6 _8 R2 G8 V/ L空中盤旋          跳 + 擋 + 跳5 Z5 j0 v$ Q$ E+ L/ o* F% \
火遁˙龍火之術    擋 + 前 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world) w* \* L" x% l/ a/ h* g
雷遁˙千鳥銳槍    擋 + 前 + 攻
' ?9 b( _" V2 m7 V神奇世界官方論壇/Mysterious world雷遁˙千鳥        擋 + 上 + 跳
: d  W  \$ H0 B: I1 v+ w! X) n% L6 N7 L雷遁奧義˙麒麟    擋 + 上 + 攻) l! k0 u) P# Q7 F8 v
雷遁˙千鳥流      擋 + 下 + 跳/被攻擊時按"跳"- v7 N" K7 h1 k' J, s
瞬身飛斬          擋 + 下 + 攻
' H) P. u4 ~" r" n# Y+ a

, @. S7 n& L. _2 A; a6 b9 F$ o5 S
___________________________________________________________________________
: B$ h3 Y& ^2 K3 Y5 ^, f9 c' P! I3 Y9 U- O
旗木卡卡西(Kakashi)
/ ?* ~% z) E  d. R/ z% Q" m4 a% x寫輪眼              攻 + 擋
3 J, C6 h2 O0 z風遁˙大突破        攻 + 跳                                   * _9 V' d7 \' M; T, Z9 x
火遁˙豪火球之術    擋 + 前 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world5 o7 a' u4 v+ x0 Z* f# S
水遁˙水龍彈之術    擋 + 前 + 攻
4 t" H6 x( k1 m4 c0 M土遁˙追牙術        擋 + 上 + 跳
; y, A, C+ n+ O" f  r: o# v* X0 @土遁˙心中斬首術    擋 + 下 + 攻 (按"攻"攻擊)  
" p, ]2 q7 a- N7 O3 ^# c雷遁˙雷切          擋 + 下 + 跳
* ^6 p$ b: d8 n9 m2 l1 Ibbs.abc8311641.com雷遁˙雷切 雙穿光   當雷切正在儲電時的時候 按"跳"
: w& a1 X' e5 c- }4 L2 R萬花筒寫輪眼        擋 + 上 + 攻 + 跳" Q8 a  K* f# o. B7 ~

/ {# E; Q6 z4 X6 }0 J! T
6 \7 B' W" S" x% F* L全場萬花筒寫輪眼    攻 + 擋 + 下 + 跳 (不耗血)
5 \8 P1 l- g% jbbs.abc8311641.com) |0 M" `- t# ~7 m# |% U2 J! Z! j
按 攻+擋 接著快速的按 下+跳 就會成功* S- N$ X6 r1 f: @( M, c! c3 |
還是按不出來的話 攻+擋 接著狂按 下+跳(但其實不會太難按 所以真的按不出來的人適用)
( X- i/ D3 K% T3 {7 G如果還是按不出來 就多多練習吧!
! y' M: U- h3 y' `7 o% M2 gps.當用出寫輪眼也就是畫面變紅色時 代表失敗!- Y, E0 F/ S3 V$ _3 e* i# F. v
; L8 }7 C1 c" K& l7 W* ^4 |
___________________________________________________________________________bbs.abc8311641.com& L& y/ P3 B; t: `

0 b( J$ f% I2 J- A# u* }3 ]) m8 {
* L1 f, a2 F/ ?9 G佐井(Sai)
2 c" i! I2 ^0 M' v1 i' L  9 D. v( E1 ^, J- x
超獸偽畫˙鼠         攻 + 擋     % `- o) h; s. i- g; V* _
超獸偽畫˙虎         擋 + 前 + 攻      9 p. W' ]" A8 ?) g6 t
超獸偽畫˙虎 x 3     擋 + 前 + 跳
$ i9 H6 R7 T3 L# N/ `  M9 }" X超獸偽畫˙蛇         擋 + 下 + 攻      - B# L; a/ e' Q# }" a
超獸偽畫˙龍         擋 + 下 + 跳% ^9 M! p+ U5 Y& A) }9 `
超獸偽畫˙鳥         擋 + 上 + 攻  神奇世界官方論壇/Mysterious world3 v$ e" l/ i7 \" u( E. D  W
超獸偽畫˙騎鳥       擋 + 上 + 跳
6 [; E+ s0 \. c2 p' ?. c3 M   羽毛風暴    攻
* T! I; k3 e, y0 ^& c4 ^7 \   飛行撞擊    跳 + 跳   " _- U* K& \1 `3 d: P! N/ l
   下鳥        擋
% Y) [/ l+ T# h8 _4 g# R
6 k. |8 }* q3 ]- Y/ E4 N8 y) L
___________________________________________________________________________
1 x/ j/ e3 }3 F, F0 J
4 z* u# v( F, [: b; t) Z
大和(Yamato)
3 s. U3 v7 h2 a1 e- u木遁˙木錠壁        攻 + 擋
$ V5 e, J, S; _7 P: Y6 n- }木遁˙三連木柱      攻 + 跳bbs.abc8311641.com; o/ r6 W! G$ i: k2 ^6 a' _# s( Z
木遁˙木刀          擋 + 前 + 攻% Q3 T" Z6 u2 \8 T6 I$ }3 R
木遁˙木樁爆破      擋 + 前 + 跳(按"跳"可以持續使用)* c% `( m( w( k% h: R
木遁˙周柱牢之術    擋 + 下 + 攻
) i  T0 q: k; g0 ~木遁˙木柱          擋 + 下 + 跳
1 y! @. ~" T$ s5 ]/ M; p, O木遁˙飛乃木        擋 + 上 + 攻/被攻擊時按"跳"
2 ^/ G+ M) E' k9 D% x; L5 Z木遁秘術˙樹界降誕  擋 + 上 + 跳
* G; X( q% k/ t) o7 V
( E5 J0 c/ O* k3 w! w0 wbbs.abc8311641.com
___________________________________________________________________________
' [9 l6 @' T( G/ S6 ]' X1 r神奇世界官方論壇/Mysterious world  k+ h& h/ i2 m' G% ^' S
李洛克(Rock_Lee)- z. h2 c( [- ]: l$ G/ n$ S( W
6 ^4 J# W- a+ z/ X
二段跳             跳 + 跳
. d0 e3 R# C) g) i快速移動           跑 + 防(持續按"防"持續使用)
3 }3 V2 G8 Q7 {3 d8 K: a, f! R神奇世界官方論壇/Mysterious world跳連擊             跳 + 攻 + 跳
1 p: g! n1 d* o5 b% E神奇世界官方論壇/Mysterious world影舞葉連擊         跑 + 攻 + 跳
/ E" E) Y  m" C0 ]$ P/ s; T' h影舞葉             攻 + 跳 + 跳 + 跳(按跳時要很快)bbs.abc8311641.com- k& ~+ t' @- c, l6 N# }; u  T  R
木葉旋風           擋 + 前 + 攻/被攻擊時按"跳"
% @3 `% n: g7 ]) L" ~生門迅擊           擋 + 前 + 跳     
: S* ^  w. K: J% y' n) \醉拳               擋 + 上 + 跳
& v! [! Y6 ?# ~  k: tbbs.abc8311641.com裡蓮華             擋 + 上 + 攻8 R) p! h1 j7 {/ v( A
表蓮華             擋 + 下 + 攻
7 Q7 Z$ {- a% F. _) o0 K反擊               擋 + 下 + 跳   , |2 v. a: U) ^' T" I5 _8 F: k
9 u( A: g; {0 P" P4 S9 {. r  _/ l
___________________________________________________________________________$ S* o! }/ m9 Z/ f' F

* H) z3 O% T) c9 c3 [5 U
日向寧次(Neji)
- D4 H8 l6 p" `八卦破山?                       攻 + 跳6 V- `7 d3 `& G9 o- Y6 Z) l8 H
八卦破山連?                     攻 + 檔
) m* B- s" r. Y% O4 X八卦空掌                         擋 + 前 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world& Z. o+ W7 t& N# [
柔拳法˙點穴術                   擋 + 前 + 跳
5 A. e( M1 A" g  g$ Z4 }! }: S# M雙重八卦空掌                     擋 + 上 + 攻0 q; g+ O5 y# Z( Q1 }; n1 p, F& |) G
八卦掌?回天                     擋 + 上 + 跳/被攻擊時按"跳"(按"跳"可以持續使用)
; O+ b& M( D/ @( i* }白眼                             擋 + 下 + 攻
5 A0 s6 B7 z0 a" Q4 n柔拳法‧八卦三百六十五式         擋 + 下 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world% a. a+ ?- O7 l$ R7 V. b2 b
bbs.abc8311641.com/ p, A8 {8 @, y2 v/ X8 \0 t3 G
___________________________________________________________________________
9 S/ n1 P$ ~8 d7 C" L神奇世界官方論壇/Mysterious world
/ z5 x9 Z7 K" k* d' M
天天(Ten_Ten)
2 Q/ t; ~; ]  q: {+ M操具˙死球擊           攻 + 擋
" I$ N2 C% @+ K0 G( }操具·襲千刃            攻 + 跳(按"跳"持續攻擊)8 ~& w. X* f9 l" X2 k/ \9 N% X
手裡劍 x 5             擋 + 前 + 攻
7 M: M2 N; Y5 `( H操具˙死球擊           擋 + 前 + 跳3 i1 b' C7 M% K& I
風魔˙手裡劍           擋 + 上 + 攻! W4 ~& B* I) u# ^9 d1 _
操具˙雙昇龍           擋 + 上 + 跳  
3 J0 e) d4 V4 b7 j操具˙縛流星           擋 + 下 + 攻
* Z* U1 R7 X$ l+ |, z
& v: X  M! T7 Z3 d* O. r# F
___________________________________________________________________________
3 U! ^' [% Q( ~4 U0 z; {- }
6 l+ u8 z" m- @6 J
奈良鹿丸(Shikamaru)
" P; W: H& B+ e+ j8 u# Qbbs.abc8311641.com絆跌陷阱                攻 + 跳, l* g5 |$ ^+ O) \6 b) u$ T3 g  W( Z8 o
爆破陷阱                攻 + 擋
# G( u$ @4 g  n, m, Y手裡劍                  擋 + 前 + 攻  Q+ [! W/ n% w1 B. o& x
奈良流奧義·忍法·影縫    擋 + 前 + 跳
' A' ]: K1 E- }2 o4 fbbs.abc8311641.com線網陷阱                擋 + 上 + 攻
  e) I) o- [% J' |閃光彈                  擋 + 上 + 跳% y1 q2 [* q5 I3 B4 s$ X
爆符陷阱                擋 + 下 + 跳bbs.abc8311641.com0 {* k5 P4 ]& F; a% h
影子模仿術              擋 + 下 + 攻
: S5 }/ W9 G* }( S# o& \神奇世界官方論壇/Mysterious world*遠距離
: m( L, K! Z4 E& a5 c# i  +炸彈          攻
1 B8 U  `) S$ |  +影子絞首術    跳
9 _6 {0 ^  T9 R2 U8 v: \1 K1 j        *近距離, X% R9 `7 X! C& \) ~% A7 N
  +奈良流奧義·忍法·影縫        攻/ I$ A4 [- A* ~+ C; Z
  +影縫術                      跳
- p! W# g* t9 m神奇世界官方論壇/Mysterious world  S/ W9 p) q9 G! @; U
___________________________________________________________________________& k+ ]; D% U" ]
bbs.abc8311641.com& P5 u' \3 P+ t0 ~, J+ J
犬塚牙(Kiba)
" h/ ?4 e6 F8 B+ q神奇世界官方論壇/Mysterious world通牙(向上)     跳 + 跳
% E# K  R  e' g$ w8 S神奇世界官方論壇/Mysterious world通牙           擋 + 前 + 攻
: _' b) u' {0 |+ E3 b騎赤丸         擋 + 下 + 攻(按"擋"停止    按"跳"向前咬   按"攻"衝擊)
" w6 K# o1 k  b0 obbs.abc8311641.com牙通牙         擋 + 上 + 攻  $ q6 s' ]' Y' ~. B  E
牙狼牙         擋 + 上 + 跳(按"擋"停止). l7 d4 |- J& S- m' u. [/ ~

0 z& b5 d  c! w$ ]0 @$ Ybbs.abc8311641.com
___________________________________________________________________________
9 D' C: D6 r8 w) a& G! `   
) j. Q: d$ I8 x' @2 f. U油女志乃(Shino)& B$ ?$ k: r3 g! E4 ~+ }
蟲寄之術           攻 + 擋(可加強絕招攻擊力)
# n) s+ l6 L" C4 J/ K  H. r寄壞蟲˙簇         擋 + 前 + 攻
% P; D- b$ J  p% R; xbbs.abc8311641.com寄壞蟲波           擋 + 前 + 跳
& Y$ g8 g1 t3 y, v/ Q8 q神奇世界官方論壇/Mysterious world寄壞蟲˙霰         擋 + 上 + 攻* P3 j8 @6 L3 K, B! {
寄壞蟲˙颶         擋 + 下 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world! n; E4 _+ \, i1 [# E; [1 D/ c
( O, y0 F+ A; f. g* c) C, R
油女流秘術˙蟲玉   擋 + 上 + 攻 + 跳 + 擋
6 Y& I% {1 d% J( F* v" S+ I8 l# ~3 ~$ `神奇世界官方論壇/Mysterious world按 擋+上+攻時馬上按 跳+擋 就會成功
: \- l/ G7 C/ y) v) s% c: d還是按不出來 按擋+上+攻 接著狂按 跳+擋 (因為這絕招我沒特別研究 所以我按不出來也狂按 跳+擋)
' A- N6 V) k) o0 v8 Y1 n3 _. B神奇世界官方論壇/Mysterious worldbbs.abc8311641.com, f; `. ^, Q  }1 K3 w* ^% l
___________________________________________________________________________) a3 c. Y. ?7 v8 e2 j
. R( `: a8 g/ Q3 ]
我愛羅(Gaara)
/ S9 g/ u9 P: a; \9 \" Y神奇世界官方論壇/Mysterious world   0 x4 r9 ~7 l+ x4 ?, C: T
砂彈                      擋 + 前 + 攻(按"攻"持續攻擊)+ b; E- R6 }/ ~2 _# e3 g/ _
最硬絕對攻?˙守鶴之矛    擋 + 前 + 跳
; `9 M! }5 u1 {+ O8 S流砂瀑流                  擋 + 下 + 攻! Y2 T! m# D8 ^! K, J/ g
砂釘                      擋 + 下 + 跳/被攻擊時按"擋"      
9 n# g2 t2 N6 ]  k( n- G砂縛柩                    擋 + 上 + 攻
9 k  _. O% W8 Fbbs.abc8311641.com砂瀑送葬                  擋 + 上 + 跳
" h% }2 ^  M$ b9 n( D砂漠浮遊                  跳 + 擋 + 前 + 攻" s' s# i0 o( V2 u, J# |( j
# j! P7 h1 n* G1 }% s# z
砂瀑大葬                  擋 + 下 + 跳 + 擋 + 上 + 跳6 I' w1 u, t" O) H+ Q
  E. g; w( b4 }) K$ s* q& ^9 y2 Y
___________________________________________________________________________神奇世界官方論壇/Mysterious world: P) g, i) X1 p- w9 Z) W8 d$ ^% H. z

. e6 [0 c4 A6 g* W2 r* Y' I6 y2 @. E* _. N' L* S. x7 Y
勘九郎(Kankuro)3 {" O  I* i+ {$ M  t2 Z& f
傀儡之術˙烏鴉轉        擋 + 前 + 攻
/ G; p5 g- E! D7 \1 E" k; u* B黑秘技˙炎填彈          擋 + 前 + 跳(按"攻"/"跳"持續攻擊)神奇世界官方論壇/Mysterious world: h5 C1 Q9 B" k2 n3 v
傀儡炸彈                擋 + 上 + 攻" ?$ I/ h6 W5 w
傀儡之術˙黑蟻毒氣      擋 + 上 + 跳bbs.abc8311641.com: I% _. Y. g2 G8 d8 B; S" ~) l
傀儡之術˙烏鴉毒氣彈    擋 + 下 + 攻
- i6 l* z# j' k, J/ Q黑秘技˙機一發          擋 + 下 + 跳
0 ^* i& S+ k* b# M
) A7 Y& H! ]8 M0 N. `  u神奇世界官方論壇/Mysterious world
___________________________________________________________________________
+ _6 s1 r; [7 z% `8 r$ Nbbs.abc8311641.com, u" l% G9 u" W. l# t
手鞠(Temari)
  A: z: \7 F8 d忍法˙練空踴扇          攻 + 跳(按"擋"鐵扇擊)
3 V* q) G& L# M6 e/ Z神奇世界官方論壇/Mysterious world忍法˙鐮鼬之術          擋 + 前 + 攻
0 t" a, `! z/ W+ E- T- n+ @神奇世界官方論壇/Mysterious world忍法˙旋風              擋 + 前 + 跳bbs.abc8311641.com  y; M1 F! |6 N# a: ~8 `6 d
通靈術˙斬斬舞          擋 + 下 + 攻4 h: B: p7 S! j2 b
風遁˙豪風暴壁          擋 + 下 + 跳/被攻擊時按"擋"
6 \6 [) s1 y; a; l% U神奇世界官方論壇/Mysterious world風遁˙龍卷風            擋 + 上 + 攻   ! X6 V/ V; z, B, Y6 j& L6 H
bbs.abc8311641.com4 H& i4 x$ `( @. K7 K* ~
___________________________________________________________________________
/ X0 e6 M: D( z9 M神奇世界官方論壇/Mysterious world: T$ W. ]0 b# J4 C* q
忍法˙風殺陣            擋 + 前 + 攻 + 擋 + 上 + 跳/ \. I( S  p2 ~! {- M
按 擋+前+攻時馬上按 擋+上+跳 就會成功/ Q  E- y" C; ^
還是按不出來 按擋+前+攻 接著狂按 擋+上+跳 (因為這絕招我沒特別研究就沒寫小提醒)
, ]5 I* z" m" A+ `- E2 Y: x! Rbbs.abc8311641.com
. `' o! ]- R6 f( x4 Z- j( U. d5 d0 v9 ]
/ q# ~, P5 K3 {
___________________________________________________________________________
9 I* l$ e' O0 P7 d1 \4 V! h2 a, Z9 q5 c- k8 \0 T
千代婆婆(Chiyo)
5 S5 C& d! m; y# t6 {( Q& o$ ?bbs.abc8311641.com機光盾封          攻 + 跳(按"跳"投擲)9 o# a4 m/ F( v
轉生忍術          在屍體上按 攻 + 擋- U  g) Y+ [2 z( H7 P5 @
操襲刃            擋 + 前 + 攻
" ^3 D: `& O( ?* z! }" }bbs.abc8311641.com查克拉(卓羅)刃    擋 + 前 + 跳
# ^) G& G* q) {& v神奇世界官方論壇/Mysterious world傀儡術˙投擲      擋 + 下 + 跳9 D% d! }1 U6 t. z7 n% `' N  Z
醫療忍術          擋 + 上 + 跳   " Q4 u2 N( _! t" W8 q
傀儡術˙父與母    擋 + 上 + 攻bbs.abc8311641.com' X" k, L7 I) A& m, {
   傀儡母˙前刺   攻
2 T0 U5 N1 ^! t  ?bbs.abc8311641.com   傀儡父˙前刺   擋 + 下 + 攻
3 x0 W3 y+ m* `1 @7 u! t- e. k1 c
- ]% z2 v* b- ]+ i) sbbs.abc8311641.com3 J. f. v% b; A( T# \
___________________________________________________________________________
/ ~. T6 D" ~) h) N- fbbs.abc8311641.com2 S/ F: b0 y- F" C& y- v# `
赤砂蠍(Sasori)(蛭子)
9 w1 d, b- q( V( `) ]. [
& Y  ?( A8 @  }: @& C神奇世界官方論壇/Mysterious world傀儡之術˙苦無             擋 + 前 + 攻
8 X  O6 i% `0 W1 r% a* U- F神奇世界官方論壇/Mysterious world傀儡之術˙毒霧             擋 + 前 + 跳
: G& N! m+ O1 f5 M1 e5 C傀儡之術˙重刃庫           擋 + 上 + 攻
* n# S$ Y; G& I. p& a1 I神奇世界官方論壇/Mysterious world使用本體                   擋 + 上 + 跳- Y. N' S% @2 p2 p
傀儡之術˙毘沙悶           擋 + 下 + 攻2 L* d: L" P6 r! N" [
傀儡之術˙義手千本         擋 + 下 + 跳
/ a4 e. z1 U1 D! O1 m- S. ~, p* A1 g, g' F+ J
赤沙蠍(Sasori)(本體)
( u6 R. N. J2 Y# _千手操武                跑 + 攻/攻 + 跳/被攻擊時按"跳"
: G- ]  A! H" a% a( i, a! ?% vbbs.abc8311641.com第一卷˙火遁術          擋 + 前 + 跳(按"擋"或"跳"或"攻"停止)
  `. B4 F- z3 ]0 D: b; u& _( a第四卷˙水遁術          擋 + 前 + 攻; K7 f' N8 n: V8 E- J
赤秘技˙赤魁儡          擋 + 上 + 跳bbs.abc8311641.com. m. I* A- W9 N8 ^7 e, G6 R7 ?
傀儡召喚術˙第三代風影  擋 + 上 + 攻
7 a, G/ v7 X* J5 A1 w' @9 gbbs.abc8311641.com火遁術 + 水遁術         擋 + 下 + 跳bbs.abc8311641.com1 N3 d' o4 I0 z% {$ y7 e/ w
第一卷˙火遁術(弧形)    擋 + 下 + 攻
+ E6 p4 V0 i8 U9 N4 ]  v. y0 v- d
! v8 V, N) S; G神奇世界官方論壇/Mysterious world
' T0 p1 G; Q& \赤秘技˙百人操演        攻 + 擋 + 攻 + 跳bbs.abc8311641.com) u* Y* r5 N, L
按 攻+擋會擺出一個姿勢 馬上按攻 尾巴會垂直於地 馬上按跳就會成功) z1 O  b0 I( o% L5 y
還是按不出來的話 按 攻+擋 馬上狂按 攻+跳) J3 h9 P% l7 \3 G# H* N7 x, w9 q4 c
ps.其實不會太難按 我練習三次就按的順手了~
/ c) P$ a# ]* r9 _% U; E神奇世界官方論壇/Mysterious world
' c& t1 D# q3 @7 {" ]1 Q! x
6 F  u0 l& H2 s% Cbbs.abc8311641.com沙蠍(Sasori)(本體)(有3代目風影傀儡狀態)
) Y' [/ F# d+ `9 q  l; R傀儡之術˙砂鐵陣雨      擋 + 前 + 攻4 E7 t$ Z' I; }6 l2 {
傀儡之術˙毒霧          擋 + 前 + 跳
9 b( O7 J, p* V* T" F' v傀儡之術˙砂鐵時雨      擋 + 上 + 攻2 ?% |* [3 s$ g( f; O) y! Y
傀儡之術˙砂鐵結襲      擋 + 下 + 攻% i; e. C6 i2 z: q
傀儡之術˙砂鐵界法      擋 + 下 + 跳2 i1 A) _0 F( d4 a- v5 p
傀儡之術˙千手毒霧      擋 + 上 + 跳
9 L$ O5 E5 U6 q+ r) [, e* i3 {: X0 K停止使用3代目風影傀儡   擋 + 跳 + 攻, u/ y7 Y/ Q* K; Q
神奇世界官方論壇/Mysterious world+ ?( q- |5 L! s# C2 j; H7 D6 N" a$ v
___________________________________________________________________________
& E0 A, n3 b. W, Y& Y! ~7 Pbbs.abc8311641.com) _' o& |! j0 K5 V
迪達拉(Deidara)
0 K  B: ]2 h) N) K引爆炸彈                攻 + 跳  ]5 X0 G0 P& y
土遁˙自我引爆          攻 + 擋 + 跳
5 n! m/ M" W# }) J2 ^bbs.abc8311641.com土遁˙引爆黏土˙雙翼鳥  擋 + 前 + 攻( A8 L3 m2 w# l$ ]* q  E0 E. E
土遁˙引爆黏土˙飛鳥    擋 + 前 + 跳; q# P, {: C$ x  \1 Z
土遁˙引爆黏土˙追尾    擋 + 上 + 攻
: d' n% q' T2 L2 \. V5 s" V神奇世界官方論壇/Mysterious world土遁˙引爆黏土˙巨鳥    擋 + 上 + 跳
8 s# }+ s. o& w0 [1 B: i. I; h8 U神奇世界官方論壇/Mysterious world土遁˙引爆黏土˙十八番  擋 + 下 + 攻( |6 D$ A- ]  |  w1 t8 n, U/ I
土遁˙引爆黏土˙蜘蛛    擋 + 下 + 跳bbs.abc8311641.com8 `1 E: ?  i% \2 T7 |) N
土遁˙引爆黏土˙蜘蛛群  擋 + 下 + 跳 + 攻/ |# |* c6 R; p0 A8 W7 x

, ^6 z2 y) ^5 x! m* E( g迪達拉(Deidara)飛行模式. i6 b0 N  ^, C3 B
土遁˙引爆黏土˙追尾             擋 + 前 + 攻
+ t, p9 \7 n! X# sbbs.abc8311641.com土遁˙引爆黏土˙追尾(數目倍增)   擋 + 前 + 跳5 k! t' c8 U& \; a
土遁˙引爆黏土˙C3               擋 + 上 + 跳
9 Y( r5 ^. _8 ]4 ?' z! {& H) q7 hbbs.abc8311641.com土遁˙引爆黏土˙魚               擋 + 下 + 攻7 B+ g9 v3 ~0 Q5 K2 G& b
下鳥                             擋 + 下 + 跳* C" D5 r- @! s8 A
土遁˙黏土分身˙創造破壞      擋 + 下 + 跳 + 擋
% ]7 G' @" O8 q* z
2 H4 I/ H* Z3 ^0 h/ I& Q% h/ ]6 G7 U0 I
___________________________________________________________________________神奇世界官方論壇/Mysterious world* s  h+ T4 U8 o$ Y; m/ l

) @7 q/ x$ G9 J7 F/ }干柿鬼蛟(Kisame)
* p* s1 n/ o4 ]% h2 {$ u0 f水遁˙水分身水牢            攻 + 跳
9 @& b9 o( R3 G" k神奇世界官方論壇/Mysterious world水遁˙水牢                  攻 + 擋  
- o9 R+ q. h% P1 S* a8 \7 E& a6 abbs.abc8311641.com水遁˙水鮫彈之術            擋 + 前 + 攻: }: m0 u; }: g! _8 Q
水遁˙水鮫散彈之術 x 3      擋 + 前 + 攻攻攻攻(持續按攻)
( G2 }, X; I- T# x: y水遁˙水龍彈之術            擋 + 前 + 跳
% }( Z9 \7 n& n, K: i2 D神奇世界官方論壇/Mysterious world水遁˙爆水衝波              擋 + 上 + 攻
& E2 h& |3 e: N; N9 b8 M; e/ B水遁˙水分身之術            擋 + 上 + 跳
) N& j! Z1 W6 j土遁˙土中潛航              擋 + 下 + 攻
/ J+ ?+ p" D$ z- O5 U水遁˙大瀑布之術            擋 + 下 + 跳   , N* c* {% F% N  B/ I

- u  u+ w9 D. p; c$ e神奇世界官方論壇/Mysterious world
___________________________________________________________________________6 L1 w  y$ A- S, g/ k0 \% t* c

$ n9 A9 o0 m% q/ I神奇世界官方論壇/Mysterious world宇智波鼬(Itachi)+ t/ O9 k7 Q, V; ]; O! ~
寫輪眼                     攻 + 擋神奇世界官方論壇/Mysterious world8 T2 u* [5 N% J0 p. w3 r
魔幻˙枷杭之術           攻 + 跳1 Z# G# G& D6 P' I/ X) Z& s8 N8 ~
幻術還擊                    被攻擊時按"跳"
, Q& C4 B+ U9 q2 j9 Y* p2 r- S苦無                        擋 + 前 + 攻! y( {/ i  ~$ _5 D
魔幻˙鏡天地轉           擋 + 前 + 跳+ n3 E  E$ m" g. }0 g2 x. |/ @2 `
火遁˙豪火球之術        擋 + 上 + 攻 (手印完畢按"擋")
5 Q' X5 s# ^! E1 I" k火遁˙豪焰之術           擋 + 上 + 攻 (手印完畢按"跳")bbs.abc8311641.com$ f5 Q+ y8 {4 j* G
火遁˙鳳仙火之術        擋 + 上 + 攻 (手印完畢按"攻",持續按"攻"持續攻擊)  V$ g8 C; O" J; K. E; q
幻術˙泡沫˙烏鴉        擋 + 上 + 跳(躺在地上時按)* }) x! G. ~4 i; l6 ?
奪取眼睛                  擋 + 上 + 跳) `. f2 E2 q" U% A& G% O
分身大爆破               擋 + 下 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world$ d* k6 A/ s% V! {
萬花筒寫輪眼奧義˙天照  擋 + 下 + 跳 + 擋(會持續扣血到停止或死亡)(按"擋"或"跳"或"攻"停止或受攻擊就停止)     
4 e( P5 X& t3 S! y. n. P神奇世界官方論壇/Mysterious world
! R9 l- M8 c( A; t
, F( G0 y9 y( ubbs.abc8311641.com萬花筒寫輪眼奧義˙月讀  攻 + 跳跳(狂按跳成功率高 別把鍵盤按壞= =+)
  F: G0 q. ]. Cbbs.abc8311641.com8 z/ w) Q. o2 t/ u* G
___________________________________________________________________________
2 W# Y# q) g6 Lbbs.abc8311641.com
- P( S6 K, }9 K* O
9 ^9 H! M/ l7 m. y: bbbs.abc8311641.com飛段(Hidan)神奇世界官方論壇/Mysterious world: c# x, c4 O0 {# D% O7 Q
邪神審判            攻 + 擋
! V  t9 {# t+ i( j" S神奇世界官方論壇/Mysterious world鐮刀重斬            攻 + 跳/被攻擊時按"跳"6 f$ F7 a/ M" U+ R7 p" S- D7 D2 O
旋風斬               跳 + 跳* @' B. P) K8 D/ p, U: M: `: s
鐮刀投擲            擋 + 前 + 攻bbs.abc8311641.com: Q; v" z5 w$ P* ]) r
鐮刀斬擊            擋 + 前 + 跳
. v' u5 P/ ^6 E* F* K血祭詛咒            擋 + 下 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world' G) z* t0 F+ n0 D% S$ G  Z
邪神折磨            擋 + 下 + 跳
! J# j* R: G' y0 ]        0 e+ W7 P7 K2 L# P2 T* B
飛段(Hidan)詛咒模式(站在詛咒陣形內)# \$ p( }" y/ F: y; k
邪神制裁˙身體  擋5 Q" V. h; n& g- d& U* l
邪神制裁˙腳     跳
5 M8 Q9 a3 M3 t% x3 Q邪神制裁˙手     攻神奇世界官方論壇/Mysterious world3 ~, D" R# A0 |
4 f/ t, K  M# Y: U, J5 W1 D' n
飛段(Hidan)詛咒模式(在詛咒陣形範圍外)
0 W: v# g8 k  N; W, K0 x$ Q邪神審判            攻 + 擋. A& d' {; g5 f) T# V$ i3 W
鐮刀重斬            攻 + 跳/被攻擊時按"跳"
1 C& l" o, z- U, K5 d* Vbbs.abc8311641.com旋風斬               跳 + 跳bbs.abc8311641.com8 v& B( K& _. T3 }* `/ {6 b" [
鐮刀投擲            擋 + 前 + 攻( f( y# v4 h- s. g
鐮刀斬擊            擋 + 前 + 跳
. H: j8 K" F# u+ e5 n0 D+ G3 R變回正常模式      擋 + 下 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world7 |0 d$ k7 S5 B3 r! n# h) n& K6 }6 A
邪神折磨            擋 + 下 + 跳+ u# H/ [' q  ~
bbs.abc8311641.com/ A3 N' V* B2 F" I1 A% S7 ]
___________________________________________________________________________
. y: r/ _2 |! R8 v& f4 q) H: `$ a: w$ V1 V; a  {8 Y
角都(Kakuzu)
9 z1 y* G  v, l針線攻擊             攻 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world( [3 }- P! O+ n7 i  ]+ n
風遁˙壓害          跳 + 跳6 s# J. ~2 N: r/ U' M6 _
水遁˙水替身       被攻擊時按"跳"
/ W5 e& P3 G! C/ K+ p# m硬化飛拳             擋 + 前 + 攻
$ H( j# }. P2 w雷遁˙偽暗          擋 + 前 + 跳bbs.abc8311641.com: g- s( r- o& r/ g) [
火遁˙頭刻苦       擋 + 下 + 攻bbs.abc8311641.com- H/ }. j, Q! H
心臟補充             擋 + 下 + 跳(要抓到倒下的人)* J% L1 E6 m* h- J& `. s9 @
硬化飛鞭             擋 + 上 + 攻
% ^6 @) N2 u6 p! tbbs.abc8311641.com心臟怪物分裂       擋 + 上 + 跳bbs.abc8311641.com6 n. d. C9 K. Q3 p; Y6 }

* O( w4 ]: c" x角都(Kakuzu)(分裂狀態)5 A1 G! S- k* }" R( M
水遁˙水替身       被攻擊時按"跳"7 d: |4 V- ^; {1 ~. X
水遁˙水波          擋 + 前 + 跳
' j' f* ?5 }+ g- m% \, Jbbs.abc8311641.com奪取心臟             擋 + 前 + 攻
$ O) ~/ o! ?# j" @奪取心臟             擋 + 下 + 跳(要抓到倒下的人)
* E1 C- O( I6 f7 D6 [& R0 ^神奇世界官方論壇/Mysterious world捕捉                   擋 + 上 + 攻( q/ ~0 f" B& D! Y: n! o; M
土遁心臟             攻 + 擋
) x" \0 D4 j+ z: e+ G- \神奇世界官方論壇/Mysterious world火遁心臟             擋 + 下 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world, c. n$ ~5 q5 f- K7 w7 c" |
雷遁心臟             擋 + 上 + 跳 (很實用!!)
. X2 O+ M4 _* F5 }風遁心臟             攻 + 跳# R3 O  G( B1 D3 Y9 w- f
(心臟死亡時 拿輕物按 攻+跳 可讓心臟復活)神奇世界官方論壇/Mysterious world# T9 L) p# v& G# [4 z+ p) k
* n3 C. F4 e6 Q3 C

8 j, _: r3 g: M
___________________________________________________________________________
6 p! [( [  V: V; j$ L5 V- l9 B: `! P
藥師兜(Kabuto)
# ]0 q9 [  J- K& W3 S苦無                       擋 + 前 + 攻
/ P7 N: |# N: z, @: @神經系統搗亂           擋 + 前 + 跳1 K$ W% r/ c% w% ~2 R' ~1 ^
幻術˙涅盤精舍之術  擋 + 上 + 攻5 _4 r+ y8 _$ u% S# v2 g
查克拉手術刀           擋 + 上 + 跳
9 \& K2 T  o/ B, I( U) d死術‧歸魂遊戲         擋 + 下 + 攻
2 X: G6 u  h# f醫療忍術˙陰癒傷滅     擋 + 下 + 跳 (可無限提升血量)
  \) ?7 a. J) v' w( P; T
: }$ M% `" K! g- p/ m) c
___________________________________________________________________________
! w# B6 x7 Y% vbbs.abc8311641.com
9 }+ r% z4 F6 K! \神奇世界官方論壇/Mysterious world大蛇丸(Orochimaru)! S( }& y+ S0 e, L- v8 ^+ Y7 f* D
影步                  被攻擊時按"防"
* G8 \1 @5 D/ V" q4 x忍法˙潛影多蛇手     攻 + 跳
2 f# N( o- z( x) C9 }忍法˙軟體改造˙蛇    攻 + 擋/被攻擊時按"跳"
) D4 g4 e3 H' A* B0 X: g- {; g2 s草薙劍                    擋 + 前 + 攻6 c- L; `, G, W3 K
忍法˙蛇睨?縛        擋 + 前 + 跳
( h9 u3 ~9 V) |* C神奇世界官方論壇/Mysterious world通靈之術˙萬蛇        擋 + 上 + 跳' C% b8 s$ W; D; _& i; e1 j
忍法˙蛇脫              擋 + 上 + 跳(躺在地上時按)
" s1 B" p3 Y7 ~4 R  Ibbs.abc8311641.com忍法˙雙蛇相殺        擋 + 下 + 攻
6 ~* m5 z# n6 d+ `通靈之術˙三重羅生門  擋 + 下 + 跳bbs.abc8311641.com: T" w( ?& R2 G- T- n  d- q2 N  d% |4 c7 L
% _9 [: q2 a* m8 V) [& C
___________________________________________________________________________
# T5 H7 z( l! ^3 J9 ?神奇世界官方論壇/Mysterious world% D- Y: @6 x3 v9 o8 z) I
自來也(Jiraiya)bbs.abc8311641.com% M1 D% z6 Y8 t, j2 o  Z6 A5 S) V
火遁˙通靈術‧蛤蟆油炎彈      攻 + 擋   9 O- `$ b" F1 f6 T2 g3 {7 l
忍法˙毛針髮之術              擋 + 前 + 攻( |+ {; F- N+ p# g
螺旋丸                        擋 + 前 + 跳
( b: `" I3 ^- q- C1 M  q通靈之術                      擋 + 上 + 攻1 _% ~" o, S8 r& L: F
超大玉螺旋丸                  擋 + 上 + 跳 + 攻
6 x$ _% _" `/ x$ |" xbbs.abc8311641.com火遁˙消幕原                  擋 + 下 + 攻
. l( o' {$ l$ ]- H" M- M. ?土遁˙黃泉沼                  擋 + 下 + 跳
0 x3 ~$ [$ \3 S- E: h, ^1 q0 Abbs.abc8311641.com雙迅螺旋丸                    螺旋丸擊中敵人後按"攻"
+ w; L  T6 F, a5 e忍法˙針地藏                  被攻擊時按"跳"
) \$ ~) y$ K2 A* {8 M5 d5 a5 K$ j仙法˙毛針千本                擋 + 前 + 攻 +跳) \3 h  c6 s* k0 O1 d

, w0 ?! z' g4 s. j其實這不難按 只要按集氣 擋+跳+攻 再按擋+前+攻+跳 基本上成功率蠻大的!bbs.abc8311641.com! g/ e0 b+ }. q5 n: R2 K1 q& P

1 c( R. S' h2 J$ ]7 f: \
___________________________________________________________________________- W$ K$ Y, e5 O8 U

+ {% F  f6 u. N7 N% ^$ {; |
3 P2 u. U7 `5 d. g( p7 bbbs.abc8311641.com次郎坊(Jiroubou)
& E9 k# ~9 u4 b/ x$ N( O0 U7 w) V; Z神奇世界官方論壇/Mysterious world土遁˙土陵團子      擋 + 前 + 跳% k3 P9 D( ^- N2 ]- U
土遁˙土陸歸來      擋 + 上 + 攻4 K+ v+ H, j/ `
昇膝突肩            擋 + 下 + 攻
! u( }& w3 h* }" d土遁結界˙土牢堂無  擋 + 下 + 跳
4 n- k% m# i9 E% ^: j; j1 I4 |) A; g  b
___________________________________________________________________________
$ s, x" I. T' C- i; p- [6 \; q) J% qbbs.abc8311641.com多由也(Tayuya)
" y/ ~" X3 j2 u  u7 _8 a4 {通靈之術˙怒鬼1        擋 + 前 + 攻
; k& ]1 @% o* n4 fbbs.abc8311641.com通靈之術˙怒鬼2        擋 + 前 + 跳bbs.abc8311641.com$ m2 h" c5 U. y% i( [' q& I* m: b
魔笛˙魔幻音鎖         擋 + 上 + 攻
* Z7 u9 m2 C- N7 u$ t魔笛˙幻舞操曲         擋 + 上 + 跳
3 q( U3 Q- e( j) O! I3 N魔笛˙夢幻音鎖         擋 + 下 + 攻' ~! j+ f9 j# A
通靈之術˙怒鬼3        擋 + 下 + 跳; ]6 r8 D+ _8 r. x/ B) J8 E
___________________________________________________________________________神奇世界官方論壇/Mysterious world! i8 J* J7 a% w+ C
左近(Sakon)神奇世界官方論壇/Mysterious world0 y) T$ o4 B5 M+ h2 V4 D
多連拳(向上)            跳 + 跳bbs.abc8311641.com2 f# o- W% M) Q- m# ], o' H
多連拳(向前)            攻 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world  w& ?  G! V7 v6 n" p
拋人                    跑 + 攻 + 跳
! n' b8 U: x2 M$ @( R雙魔之攻                擋 + 前 + 跳
& H( w  C/ a( `. G* t, ^- Y7 ?: k寄生鬼壞之術            擋 + 上 + 攻
" S9 u# H7 `! }( O9 q9 _! w通靈之術˙羅生門˙奈落  擋 + 下 + 攻
" s6 ]( u- r; o: t
___________________________________________________________________________bbs.abc8311641.com' o8 p& S0 O. b3 _4 g
鬼童丸(Kidomaru)
$ i- f; Q( v2 v3 p4 }bbs.abc8311641.com蜘蛛絲搖蕩          跳 + 跳bbs.abc8311641.com+ w) }5 N  K$ R* {$ `
忍法˙蜘蛛繭        攻 + 跳/ J8 z* }% B) o; T1 Z) o
忍法˙蜘蛛黏金      擋 + 前 + 攻! a/ ?: ]5 c% O; G5 Z3 O
忍法˙蜘蛛黏金 x 4  擋 + 前 + 跳(按"攻"持續攻擊)
! A6 x5 A5 M5 C忍法˙蜘蛛戰弓      擋 + 上 + 攻(按"跳"移動   按"攻"放箭)- L" |0 c$ c+ k2 r5 C9 q$ W
通靈之術˙雨蜘蛛    擋 + 下 + 攻
* @7 g/ W/ x9 \8 L0 m/ ^bbs.abc8311641.com
___________________________________________________________________________
7 ?) ?" `4 X1 A* _- n1 b潘恩(Pein)  3 i# e- Z: ^2 n" k2 @+ G5 ?
餓鬼道,人間道攻擊          攻/被攻擊時按"跳"神奇世界官方論壇/Mysterious world2 _  b1 D9 F' J/ b
修羅道˙怪腕火矢            擋 + 前 + 攻
0 C9 i6 F1 s4 h% f1 T4 kbbs.abc8311641.com人道˙輪迴眼                擋 + 前 + 跳" Z& F2 G* X8 m% R7 G
畜生道˙地獄鳥              擋 + 上 + 跳* b$ @( H1 ^9 H# z1 V" G
畜生道˙三頭犬              擋 + 上 + 攻
. T* O! j$ s- U& v( ?神奇世界官方論壇/Mysterious world餓鬼道˙封術吸印            擋 + 下 + 跳
' N  I( {4 y4 a% S天道˙神羅天征              擋 + 下 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world& t. V/ m8 P. B0 ~, \% D
___________________________________________________________________________
' n% j8 t6 \6 X3 p君麻呂(Kimimaro)7 ?: w; }* p+ i( u

2 Z. {5 u6 m# t. k: t9 Q- j* n神奇世界官方論壇/Mysterious world十指穿彈                 擋 + 前 + 攻
. E$ K' D' G/ l  b$ R/ d8 G脊骨鎖鏈                 擋 + 前 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world# H0 G: ?; n( ~6 M
最硬-骨頭刺擊           擋 + 下 + 攻bbs.abc8311641.com+ g/ t+ z/ x" \
早厥之舞                 擋 + 下 + 跳
$ A5 W( j! ?0 w7 ^8 B早厥之舞(前)             擋 + 上 + 攻bbs.abc8311641.com! u6 W  T( S6 B7 [! t# a2 G
___________________________________________________________________________* j7 o9 a: X0 B8 s. P: s% J9 S
東東(Ton_Ton)
0 u8 l0 a" h" I! O1 q# \# A7 B6 e. X& N, {8 J
衝撞         擋 + 前 + 攻' S! E+ i4 v& [* }# O
焚火奔跑              擋 + 前 + 跳
9 k3 T) I5 v. k3 c  t% `5 ^( M9 |破滅虛豬炮       擋 + 下 + 攻: d0 j$ B7 b" h6 a5 Z' D/ Q$ j
___________________________________________________________________________bbs.abc8311641.com( F" i* r- K- k4 k
四代火影(Minato)2 i0 W+ \" p2 B" [

* S* T4 \1 n) L4 r" @1 l& z, D神奇世界官方論壇/Mysterious world放置苦無        擋 + 下 + 攻
8 w! f/ _2 {6 W; D3 e多重拋置苦無    擋 + 上 + 攻
  M, M3 H; ]1 Y4 U4 s* g飛雷神之術      攻 + 擋
8 i+ P9 `' @, i$ ]; V瞬光背襲        擋 + 前 + 攻. ^. j5 ~* D* t/ c7 {
超時空˙螺旋丸   擋 + 前 + 跳
* v% N9 H+ ^, G# Z8 _, s" R瞬身術        跳 + 擋  + 擋 + 擋6 X. R  W% a! W% j! x
(被鼬的瞬身斬 或 龍捲風 打中 可按攻擋逃脫)
4 q# Z4 M4 y- q, Z
___________________________________________________________________________: e9 \' V: O0 [7 ?7 \1 p, C. n, j, A+ {
白(Haku)
  o- ~8 }9 @0 v5 C# C2 G7 V+ q6 G0 b/ I+ p; M! a- v, m
千殺水翔       攻 + 擋- s8 e2 B/ q! m, N, S% w
七連千本       攻 + 跳7 f7 e) W1 B* R- e5 C
三連千本       跳 + 攻
" ?" }( C, G! T/ I' M千本           擋 + 前 + 攻
; r# ~' x0 k& _$ j" K0 n, l冰柱           擋 + 前 + 跳& z- \& V! ^) n9 c& T1 J/ i0 m
冰之定身術     擋 + 下 + 跳
) r  O* ^9 B3 x- {5 Q7 b神奇世界官方論壇/Mysterious world製造冰鏡       擋 + 前 + 攻, t, G5 \9 D/ [
轉方向      擋" B  X" P- r# T
瞬間移動    跳(可暗殺或跳進其他冰鏡裡)
# G; o. }9 @! h5 G: O9 j4 ?# L' Y射千本      攻0 y/ t5 A+ R$ a/ ]" l
___________________________________________________________________________bbs.abc8311641.com  r1 `; k2 G! P) o6 n
神 (God)
7 q' v, ]8 n* m: H$ P! R# r% z* E9 @: J# c1 n
神之雷 - 攻
, Q) G/ c- ^, n! z& l神之巨浪 - 跳
0 p  S( X7 g7 x+ @5 C) g神之萬蟲 - 擋
4 i2 X4 `- y4 k8 r. g. C' f9 h神奇世界官方論壇/Mysterious world
___________________________________________________________________________- W; G# {- u4 r# Y7 W8 Q
能手手套(Master_Hand)/ b. M  [' s8 Y7 O
0 z0 Z6 g( L6 R4 S7 r% i6 e
拳頭撞 - 跑向敵人( ]8 t; m! S3 q# I
火遁˙二指焰 - 防 + 前 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world7 Q$ a$ k6 O$ A
體術奧義˙千年殺 - 防 + 前 + 跳/ c% E& H9 T' g* a- X! |# i! }
子彈拳 - 防 + 上 + 攻7 b* M. n: [5 g3 y: v. o* E* Q5 \8 G
神力槌 - 防 + 下 + 攻& x9 f0 O+ D, R# g1 @' a
___________________________________________________________________________
1 u8 g2 }$ N7 k. |宇智波班(tobi)" @1 x8 W$ m- H7 p. B
" U2 U! P4 B5 Y/ c# h
超時空攻擊 - 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world% ?& f  {; u2 d! X% v
火遁˙天火 – 擋 + 上 + 攻0 u5 g; {  ?4 g( }
火遁˙三重豪火球 – 擋 + 前 + 攻
5 X6 P0 B! l9 a碎地 - 擋 + 下 + 攻
! h6 L8 J- k; U& J+ z神奇世界官方論壇/Mysterious world月讀 – 擋 + 下 + 跳
( c. o* L/ V1 d+ Z5 _* bbbs.abc8311641.com
臉書網友討論

神奇世界官方論壇/Mysterious world - 文章版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該文章作者發表,該文章作者與神奇世界官方論壇/Mysterious world享有文章相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時徵得該文章作者和神奇世界官方論壇/Mysterious world的同意
4、文章作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本篇部分內容轉載自其它媒體,但並不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本篇侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除並致以最深的歉意
7、神奇世界官方論壇/Mysterious world管理員和版主有權不事先通知發文者而刪除本文

 

相關主題:

火影忍者們的最大強敵[慎入!!!崩壞圖]

SE手機主題[240x320](火影忍者)

【手機遊戲】火影忍者2010 / 火影忍者 - 究極覺醒


【神奇世界官方網站】:http://abc8311641.com/

好好玩=ˇ= 我現在每天玩耶9 R6 q+ _& I! {
只不過 沒開 招式表看 大概都不會按吧= =
, C7 ^8 g; |! E1 m. l比我之前玩的R-LF2 還要難很多 超級難背起來的bbs.abc8311641.com3 h0 i; l2 {: ~  G1 {( G
不過很好玩 =ˇ=
喜歡神奇寶貝=ˇ= 但是模擬器有些不會用

TOP

拿摟 ~!! 9 B0 O* {. v8 K/ z& |
) x( K- h# }  w6 p2 L. [5 n
好玩是好玩  1 d' F4 w) J% \1 d
bbs.abc8311641.com$ E+ o3 F7 d: i& d8 `* V
可是來不及反應
# K3 N. L3 `% S1 n# G  w4 ^
6 ?! F2 m% A* j: p6 O7 z; vbbs.abc8311641.com只會狂放同一招  XD

TOP

好好玩喔
7 ~' n( ?; }( _5 _, f3 l" p已拿了
( b, z! ~3 F2 k, rbbs.abc8311641.com但招式表難背
1234

TOP

我努力好久: L- V0 M' q3 r! b- J% e
有點背起來了
2 F& J$ D8 M' p2 @: W; J% n- e+ c繼續背!!
1234

TOP

太好了" ?) J  X/ Y' v) d
被完了* t* c) y! P9 t0 w/ n
太好玩了bbs.abc8311641.com* x* [! L6 Z4 d0 g& ^+ n+ _
熟練了就是不依樣
1234

TOP

真的很棒耶+ M5 T) |3 L+ K* K6 S8 O
昭示表很詳細4 A  x$ K) u% R; V9 ^& e& P6 B% K& m
看到眼睛都花了2 u: b; X: M2 L* S
謝大大囉
YAYA

TOP

返回列表