LF2 NTSD火影忍者 2.4正式版+招式表 - 檔案遊戲 - 遊戲討論區(單機) - 神奇世界官方論壇/Mysterious world
返回列表 發表

LF2 NTSD火影忍者 2.4正式版+招式表

LF2 NTSD火影忍者 2.4正式版+招式表
+ i& ~$ t- Z. i( l# _* m8 {6 \$ e( C7 ^$ D

/ Y" o& [7 N( [5 }9 \" \  O4 a, Xbbs.abc8311641.com) {3 W& N' P8 @
) _- a( u- l  d1 P  d; F( _( N, A
2.4版 更新UPDATES
$ |% |$ t9 T3 C- ubbs.abc8311641.com-Upgraded Sakon) L# g! F1 u: Y9 F( D5 j+ m  _$ {- N
更新左近神奇世界官方論壇/Mysterious world5 X* Y4 v5 C6 ^0 m( X' g6 M
-Decrease the capture time of Kidomaru's web trap.
3 g6 j; g9 Y! Z0 X! I# V0 H減少鬼童丸蜘蛛網陷阱的捕獲時間$ i% q$ n* M& R) u: O
-Updated Pein's sprites" X% j$ d2 m' L# k2 `6 w
更新佩恩的圖片; v- R! b; y- r& z: {1 U- U
-Fixed Temari's Turning into weasel bug
5 G$ d- T& t# ~" s% {6 h% s* A修正手鞠變成鐮鼬的錯誤
. H/ N% A7 R* x" r" f5 d: J7 s: T) X3 N-Upgraded Temari'weaselbbs.abc8311641.com" B# Q" m2 c) }7 }6 ^
更新手鞠的通靈之術.斬斬舞
% ?0 }# A/ d. n-Sasuke can do phoenix fire when jumping/dashing now神奇世界官方論壇/Mysterious world, x) B& r6 i. r7 i7 W
-fixed naruto's jump attack kunai/shuriken bug2 L( |6 V/ t, m. E( _; ?# x$ D
修正鳴人跳躍後射手裡劍的錯誤
% O5 @2 O6 J' d$ m. ^9 K  ?/ O-changed yamato's cagebbs.abc8311641.com% N: ^: d9 L0 ?* N8 N6 r1 v
改變了大和的木牢攻擊
: q+ x8 F/ `# @. K, m2 g! I-added new move to chiyo
1 V/ n4 ?/ u3 x千代家入了新的攻擊* d. a$ r- `2 P7 [
-added new move to kankuro
( ]: q4 R  C7 C. [( p7 U3 b勘九郎家入了新的攻擊
# A4 E/ G. ^2 P6 x$ T% l6 G-added sounds to hidan神奇世界官方論壇/Mysterious world9 W# r5 F9 V3 l6 l' @- g/ Q
飛段家入新的音效bbs.abc8311641.com$ Q4 s; p. y( F& I" @
-fixed hidan's 'super jump' bug
, Q, y) E! b; p  Ubbs.abc8311641.com修正飛段超級跳的錯誤
6 M  D, G+ X! j-shortened time on kankuro's pupppet show explosion神奇世界官方論壇/Mysterious world1 C; i. A6 O/ `& H% p
縮短勘九郎傀儡炸彈的時間
' [' y, |4 c4 t, j( E& o0 @  w" n  m4 Z-changed controls of itach's eye rip and clone explosion
/ t& |6 u6 J, {- c神奇世界官方論壇/Mysterious world-decreased 'blind' time of itachi's eye rip
% t: d% o; H, c' h! d* [1 a減少宇智波鼬奪取別人眼睛時場面黑暗的時間6 y/ d# ^! M1 P' J& y
-fixed sasukes flame explosion on sasori's puppet bug5 G: k9 I( Z% ]# w
-upgraded kidomaru神奇世界官方論壇/Mysterious world! {3 z' j3 h0 y' O/ P* v9 }7 P
更新鬼童丸
8 ?, Z4 w- k* j& e0 L4 I-decreased naruto rasengan charging time
6 f, Q; A; l4 |1 m減少鳴人螺旋手裡劍的集氣時間
8 b' i, r% V+ B) P7 a-decreased kakuzu's raiton charge up time神奇世界官方論壇/Mysterious world9 q$ J; f2 b/ C1 r( y& I4 S. n0 c- b
減少角都雷遁的集氣時間5 Q5 r8 o+ f9 E* P1 ~
-upgraded uncloaked kakuzu
$ d9 m8 |1 n6 ~6 Z更新脫去袍服的角都# h# {' }5 h( I- f5 Z$ Y
-upgraded hidan
* G1 ~. U+ w0 T2 M5 f神奇世界官方論壇/Mysterious world更新飛段神奇世界官方論壇/Mysterious world  J0 I; v+ F( G: u  F1 E" L7 i
-Increased circle range of hidan
$ a0 B8 }1 b+ T& o  O增家範圍技能給飛段) Q% F( n9 @  z! K. g
-heart can't be picked up
1 ?# M: P1 ^7 V" L" j-added Hidan's Jashin's Torture
- j- P5 p1 t6 [1 |神奇世界官方論壇/Mysterious world-fixed sasori's bug/ N! K& t! q# w" i9 }3 J6 j- u6 a. ^
修正蠍的錯誤
- N( j' U3 {0 |2 @& {-Finished coding Stage 1bbs.abc8311641.com- m4 @, j/ C. O
完成了闖關模式1
5 s' Z3 R8 g9 a) @7 T" ]8 w( M-added another secret character
8 D, `/ y+ P; [+ F, S) H-upgraded sakura's AI7 a- F1 L2 s- W% ?' @# j* C
更新小櫻的人工智慧
7 G; X5 g& K: D: Y9 H) h" _神奇世界官方論壇/Mysterious world-upgraded ten ten's AIbbs.abc8311641.com7 S  D$ w) J/ O" _
更新天天的人工智慧
! M4 F$ R" ~. ^4 ~# p-upgraded naruto's AI% ~' P' g9 R2 e- |
更新鳴人的人工智慧
7 S$ t+ t9 J9 f0 k  r: g* R神奇世界官方論壇/Mysterious world-upgraded deidara's AI
$ S% J& `: D: |* L) u9 Ybbs.abc8311641.com更新地達羅的人工智慧
# L/ M$ c2 B/ c-upgraded neji's AI% p# ~% V% r& L2 H  W/ @
更新寧次的人工智慧' C+ B0 t9 A# V& Q% {. Z" }4 o
-upgraded lee's AI
0 j: |$ D/ A; S0 d" w神奇世界官方論壇/Mysterious world更新小李的人工智慧
3 s/ Y3 W' R6 e8 R神奇世界官方論壇/Mysterious worldupgraded kisame's AI
1 Z9 X# P3 \9 c$ z! r! G. t更新鬼鮫的人工智慧
6 J5 |! _, y; ?# L8 @, n神奇世界官方論壇/Mysterious world-upgraded gaara's AI% X" N/ p7 ?  i+ D
更新我愛羅的人工智慧
& z: d$ ~, {9 O' Q' O3 W$ ^( g$ A-upgraded shino's AI
9 j4 c7 [/ n( I( B, N& I神奇世界官方論壇/Mysterious world更新志乃的人工智慧# c' F% B/ c; i) X5 L

  n$ O; j% z" s4 i& W神奇世界官方論壇/Mysterious world! v5 w7 f5 t( [' L3 l* P
3 H* o6 d2 J, E/ F$ n9 |6 i8 \3 ?" A" f% \
下載點(已加入隱藏角色):& Z: t: U7 G9 [- W7 k4 P% A; o
xun6載點: p" r" D2 W0 k: Y) q6 ^
神奇世界官方論壇/Mysterious world  M; {: I: p( e: w7 w0 }
神奇世界官方論壇/Mysterious world; f- ?+ p- x3 C
下載點(未加入隱藏腳色):
0 ?# \0 l8 H9 e; g
) B; D5 e+ S7 u. r; i/ O5 B! Z" t; }: E8 X, D" R7 ]5 W

4 Q# G3 _9 M5 }: z6 Z神奇世界官方論壇/Mysterious world
( c2 x( M  A$ x) ], F+ R, I3 ~; N隱藏人物加法
bbs.abc8311641.com" B& v) }8 R& x1 g' e0 c

" u% J' w7 ]5 N7 \bbs.abc8311641.comid:  41  type: 0  file: chars\badboy.dat
: r9 [  W# ~" R) y9 y  T, N) Bid:  42  type: 0  file: chars\brrrrr.dat
% J/ Z0 i1 Y4 W; ?id:  43  type: 0  file: chars\speedy.dat
7 b4 o+ R% F3 T7 x. K5 V/ tid:  44  type: 0  file: chars\spike.dat! y; L: v1 D& p- I; \
id:  45  type: 0  file: chars\bacon.dat
! R& L# E/ p% D: N) d, B2 t- p! [2 wbbs.abc8311641.comid:  46  type: 0  file: chars\jkhg.dat
) O. b; [; I* x# q8 I神奇世界官方論壇/Mysterious worldid:  47  type: 0  file: chars\smiter.dat

5 @6 C/ D- n2 B' k+ l! Sbbs.abc8311641.com: [: z7 k% ?4 x5 \( J, {: W$ B
將ID貼到data資料夾中的data的data.txt文字文件中
' A& u+ N4 x0 B

) I  x3 l4 u3 v  ubbs.abc8311641.com
6 Z. O& x0 K: q7 ^bbs.abc8311641.com==================================  p& p' ~) v% D5 Y) f) `
. m* M) F5 ~" V" W
招式表 , [0 F$ V% }8 a: k% {3 v0 E
基本操作
  T7 Q- Z) T: c% {6 U6 T; Y
神奇世界官方論壇/Mysterious world( }2 B8 x* j! `. ?& U- z: f2 |- l) Z2 p2 @* T
bbs.abc8311641.com5 |3 z$ u9 o* h) |" `

8 p% }: K& J7 n- u: N2 ?+ i隱藏人物密碼:bawkbak
( B' [" L  L) E: ?& \
; n; q$ f8 {) f1 i' F
F1: 暫停/開始0 ?2 G, M7 J2 x# Y, D; ]
F2: 暫停4 k) B( L  K9 q! C: K3 g, [
F3: 鎖定F6,F7,F8,F9, U- b. x* [9 A- G) [
F4: 回到選單
$ g7 q. g" ]7 F5 b0 Nbbs.abc8311641.comF5: 速度變快 / 正常速度
  W5 m; [" O9 W- N! T2 R3 Xbbs.abc8311641.comF6: 無限查克拉(桌羅)
, R3 U: l7 y+ t4 yF7: 恢復所有人的血量及查克拉(桌羅)
: L8 g& F8 z/ W. QF8: 掉物品下來
( P4 ?/ W$ K' tF9: 所有物品消失bbs.abc8311641.com/ U. F( I+ ^1 _
ESC:離開遊戲
! @# }4 o" q/ o8 n. U8 N5 W5 i神奇世界官方論壇/Mysterious world5 A5 }# i: P  [6 ^8 U2 u! z6 r6 T) D
以下(自行到控制台設定,或照原始設定)神奇世界官方論壇/Mysterious world) m. i* q' H( q: X, i0 b1 }) }
擋 = 防禦
; G+ [5 ], k/ Y. O9 ^跳 = 跳躍bbs.abc8311641.com$ [2 Q/ A9 B5 E* J5 K3 @8 v
攻 = 攻擊
$ K$ \# Q9 a& S9 I$ m

1 H& r1 r9 @, M$ C% Pbbs.abc8311641.com神奇世界官方論壇/Mysterious world* C2 ^, u( h' s3 m2 Y5 b) }
全部人物:
4 m( _. P" ]( m6 S8 S. Y! f儲查克拉(卓羅)       擋 + 跳 + 攻
+ V# \( Z( g& }( ~& l4 }+ ~- S2 O) c
___________________________________________________________________________2 K, m* _, A+ I4 K8 T. p

/ X* b, H' O1 y& }: x9 x漩渦鳴人(Naruto)) s/ J- j. z; p7 B1 j$ V
手裡劍          擋 + 前 + 攻(按"攻"持續攻擊)bbs.abc8311641.com3 @7 o: I3 J! h. k& u
螺旋丸          擋 + 前 + 跳
0 Q& G4 u2 z9 p% N, m5 S投擲影分身      擋 + 下 + 攻  p  F, e$ m! g* X
影分身之術      擋 + 下 + 跳  
' a; J2 s4 P$ L. k" I% A% O影分身體術      擋 + 上 + 攻
) F6 z8 K8 m; [9 K/ B螺旋手裡劍      擋 + 上 + 跳
( u$ I& y. l: m鳴人連彈        跑 + 擋 + 跳
8 M2 S. n$ h7 J* K7 o大玉螺旋丸      當螺旋丸正在儲氣的時候 按"跳"   + m  w4 Q8 o/ h, V
九尾化          當螺旋丸擊中敵人時按"擋"
( k/ e) J  y% Q5 N& R. |
4 D% J- D/ U: Rbbs.abc8311641.com多重影分身之術  擋 + 下 + 跳 + 攻 + 擋
& o/ e7 n7 Z% f8 Y3 I1 l: ~1 F; A% m! }. w" h2 L1 N4 |6 ?
按 擋+下+跳時鳴人會擺出影分身的結印姿勢(頭上還未有時間倒數尺) 那時候要快速的按 攻+擋bbs.abc8311641.com. y- u' K4 M) d, e
還是按不出來的話 擋+上+跳按完馬上狂按攻+擋 成功率會大幅提升
4 _0 z$ Y9 v9 Q$ Y如果還是不能的話那就只能多多練習了...神奇世界官方論壇/Mysterious world# }3 Q/ {9 M6 {1 I2 `+ |% x
ps.頭上未有時間倒數尺才能使用多重影分身bbs.abc8311641.com2 w) V3 L% `; M8 Z0 ^

" c) y, B$ J* h1 k神奇世界官方論壇/Mysterious world
  ?2 T9 D9 P* vbbs.abc8311641.com漩渦鳴人(Naruto)(九尾化)
( J  `0 q+ E: q9 u# A' [0 ]; ~bbs.abc8311641.com妖狐外衣            站著不動
5 V9 y5 ]" n! f! w+ W. W九尾爪擊            擋 + 前 + 攻
) A. {% p2 g% C+ ^+ T0 n% J九尾螺旋丸          擋 + 前 + 跳  
/ u: |' g0 _% X1 n0 H5 B' C! l0 B神奇世界官方論壇/Mysterious world吼叫                擋 + 上 + 攻
) ?0 ~8 U( Q1 j! t" E查克拉(卓羅)衝擊    擋 + 上 + 跳
) a- a+ ]1 v9 T  J" N/ Z* Sbbs.abc8311641.com四尾化              查克拉(卓羅)衝擊時按 "擋 + 跳 + 攻"0 [  w  k) I+ `: r3 d4 Z5 e
破滅虛狗吠          擋 + 前 + 跳     . p2 ^; ]/ [. g- l$ T; l$ {
四尾查克拉爪        擋 + 下 + 跳! v% H& _, \) Q1 q9 W
四尾衝擊            擋 + 下 + 攻% Y' k% U: v/ Y
四尾吼叫            擋 + 上 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world$ M; k7 s, |1 p/ _0 r+ I
% P/ D; M% }6 [
___________________________________________________________________________
/ N3 A% V6 q- \1 A) |神奇世界官方論壇/Mysterious world
8 ]- j" y& `7 s0 v春野櫻(Sakura)
) U) b5 @9 M. [怪力˙扔石              擋 + 前 + 跳  H/ Z$ b+ Y2 k3 a( v: m
手裡劍                  擋 + 前 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world, u; L8 q1 H2 [
醫療忍術˙掌仙術        擋 + 上 + 跳
+ J5 b$ @; @" o3 b1 l. Y4 Y4 `7 t神奇世界官方論壇/Mysterious world怪力˙櫻花衝            擋 + 上 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world% O, c5 p& b; c
醫療忍術˙掌仙術他人    擋 + 下 + 跳
: Z( G4 E9 q8 |2 i7 @1 ?怪力˙碎地              擋 + 下 + 攻   
* F% P. |+ r% k怪力                    跑 + 攻
- _1 a" x9 w1 {( _6 W; l- `4 p) S拋人                    攻 + 跳(當敵人躺在地上時,站在敵人身體上)                           / i- }2 ?& Y) x1 s' S* n& L8 p
怪力˙碎地櫻花衝        擋 + 下 + 攻 + 擋 + 上 + 攻
1 `" E$ u% E+ d. w6 {0 w9 X1 ^8 y2 Wbbs.abc8311641.com
  M. G4 O5 P2 c; l& Wbbs.abc8311641.com
+ h9 l$ a  Y7 K
___________________________________________________________________________bbs.abc8311641.com1 P: c( f7 s7 v3 L7 B1 j

6 `' Y/ I2 i. b" j! `/ B, E
0 i4 y" {0 D" t3 U# K! F+ v4 [: `宇智波佐助(Sasuke)bbs.abc8311641.com6 ^# I; w7 Z) R6 d; s
瞬身斬            跳 + 攻
. y) H8 C1 K) B+ `神奇世界官方論壇/Mysterious world寫輪眼            攻 + 擋bbs.abc8311641.com# s* O# y6 v8 M" V; ^# r
火遁˙豪火球之術  攻 + 跳+ l1 Z/ u3 o! {* K
雷遁˙千鳥刀      跑 + 攻
6 H; ]) @+ d4 ~7 M3 d雷遁˙千鳥銳槍    擋 + 前 + 跳(瞬身術後按"擋")
4 G7 T, ^& b# y- T7 l# e4 a雷遁˙千鳥千本    擋 + 前 + 攻(瞬身術後按"攻")神奇世界官方論壇/Mysterious world+ ^, c3 ~6 r& d/ l: o1 z' T
雷遁˙千鳥        擋 + 上 + 跳, _- \* W! F& u6 x7 d' {  ?
火遁˙鳳仙火之術  擋 + 上 + 攻
' J4 m1 R# |4 G: n! K  m雷遁˙千鳥流      擋 + 下 + 跳/被攻擊時按"跳"(瞬身術後按"跳")神奇世界官方論壇/Mysterious world" p0 u1 C# u7 N2 B- E+ c, M8 ^: @. Z
瞬身術            擋 + 下 + 攻+ R  B, e% r, ?
咒印2             血量低到一定水平 千鳥儲電時 按"跳": b7 H  ?7 }6 O9 {: e- |6 a% j

7 N5 i, o1 v3 A/ C3 C
% T1 m1 p- y# p3 N, Q雷遁奧義˙麒麟    擋 + 上 + 跳 + 擋 + 上 + 攻(詛咒模式飛段被擊中 躺在詛咒陣形範圍內不能回血)
( _8 @6 N! t" ~1 d按 擋+上+跳會擺出千鳥的姿勢 但手上還未凝聚雷的時候 趕快按 擋會擺出另一個姿勢再按 上+攻 就會成
% a9 q* }2 m8 K1 I0 _! Nbbs.abc8311641.com功還是按不出來的話 那就 擋+上+跳接著狂按 擋+上+攻 成功率也會提升bbs.abc8311641.com* i& v* P' M9 Z' Z$ N* F
如果還按不出來就多多練習了!神奇世界官方論壇/Mysterious world6 q5 T/ R# U& o0 w
ps.當使出千鳥代表是失敗 但使出鳳仙火之術代表成功一半
, q0 q2 a( M. M) S# i4 F$ \: W
神奇世界官方論壇/Mysterious world5 b! s2 A+ g6 y) t/ Y/ X- `1 o
宇智波佐助(Sasuke)咒印2bbs.abc8311641.com' ]. M' q! [3 M# e
寫輪眼            攻 + 擋神奇世界官方論壇/Mysterious world3 l# v) l7 b2 X* {6 _; y
雷遁˙地走        攻 + 跳
* w/ |3 m2 l5 i2 s+ O' g飛行              跑 + 跳
. r* P2 o7 j7 z* P瞬身斬            跳 + 攻
' p: c7 i0 w+ X6 M$ v1 Fbbs.abc8311641.com空中盤旋          跳 + 擋 + 跳
+ `) ?8 ]8 Q6 D7 x) V2 |& ]火遁˙龍火之術    擋 + 前 + 跳1 V% g$ c3 i) r8 @$ t
雷遁˙千鳥銳槍    擋 + 前 + 攻
. q& I/ {+ x" E% O神奇世界官方論壇/Mysterious world雷遁˙千鳥        擋 + 上 + 跳
! c3 k: m: d1 vbbs.abc8311641.com雷遁奧義˙麒麟    擋 + 上 + 攻
0 Q9 R! B, Q3 w+ L雷遁˙千鳥流      擋 + 下 + 跳/被攻擊時按"跳"神奇世界官方論壇/Mysterious world4 r  {: V2 S# x& i
瞬身飛斬          擋 + 下 + 攻
' D- c- o3 P6 Q% m4 @
/ |; h/ U% I) \
___________________________________________________________________________神奇世界官方論壇/Mysterious world8 f: j) @: n0 h, {6 l' Z; U+ z

) F6 k$ F& A; L/ l" X2 j神奇世界官方論壇/Mysterious world旗木卡卡西(Kakashi)
+ d2 ^. @5 o6 k. _9 Z3 ~& {% p- X寫輪眼              攻 + 擋
& p/ j0 j2 V& s風遁˙大突破        攻 + 跳                                   bbs.abc8311641.com' R' A* `' Q% O# ?
火遁˙豪火球之術    擋 + 前 + 跳1 i4 Y2 E1 h/ \( P2 l
水遁˙水龍彈之術    擋 + 前 + 攻
# |  |! b, Q7 z# y& d土遁˙追牙術        擋 + 上 + 跳1 Y$ R3 |: ^( C2 B* d
土遁˙心中斬首術    擋 + 下 + 攻 (按"攻"攻擊)  2 P% l5 D: D$ d& x
雷遁˙雷切          擋 + 下 + 跳
0 N+ q! ]" b3 }! l+ [! t1 i) M; cbbs.abc8311641.com雷遁˙雷切 雙穿光   當雷切正在儲電時的時候 按"跳"神奇世界官方論壇/Mysterious world3 _- }+ y. S* W7 |( ?; C, S
萬花筒寫輪眼        擋 + 上 + 攻 + 跳
/ {, S1 k+ `3 x
* O7 |3 V8 }. c" ?, Nbbs.abc8311641.com& r4 D% m6 ^9 `( y/ X
全場萬花筒寫輪眼    攻 + 擋 + 下 + 跳 (不耗血)
6 _7 U. J' {+ v. A- `( Q3 Hbbs.abc8311641.com
! Q1 r4 l( Y$ V按 攻+擋 接著快速的按 下+跳 就會成功
0 W9 Z# y! }1 A$ ubbs.abc8311641.com還是按不出來的話 攻+擋 接著狂按 下+跳(但其實不會太難按 所以真的按不出來的人適用)* J( v, E9 p) \* W4 @
如果還是按不出來 就多多練習吧!9 ^0 X5 J+ o3 h. c
ps.當用出寫輪眼也就是畫面變紅色時 代表失敗!& d( Z0 O  q5 u) E
神奇世界官方論壇/Mysterious world8 z$ G) O$ D( ^# K  @- D
___________________________________________________________________________
6 {$ g" z$ z/ m* K& L4 ?6 J神奇世界官方論壇/Mysterious world
' b, L, I* W: q1 y( \% f% @) Q2 U
4 T6 w) v+ {% J1 ?佐井(Sai)* t0 {7 q2 f7 I6 p4 i) V
  * w! x. j1 o6 U7 n0 k- J
超獸偽畫˙鼠         攻 + 擋     + f5 g4 U) V: ~4 Q
超獸偽畫˙虎         擋 + 前 + 攻      
2 @. v! X9 C! k) A) |超獸偽畫˙虎 x 3     擋 + 前 + 跳' o$ f3 J" P# C0 S8 ?
超獸偽畫˙蛇         擋 + 下 + 攻      . k5 \/ x' T) A' J
超獸偽畫˙龍         擋 + 下 + 跳bbs.abc8311641.com+ ^6 O/ F) k' k9 }
超獸偽畫˙鳥         擋 + 上 + 攻  
& Y. t8 _) G' R神奇世界官方論壇/Mysterious world超獸偽畫˙騎鳥       擋 + 上 + 跳
! _4 _; D) M, A# ?bbs.abc8311641.com   羽毛風暴    攻
* ^" z9 D7 o3 {/ P   飛行撞擊    跳 + 跳   
* R0 ~$ ~( G; e3 V7 W" N- K0 U   下鳥        擋
, p' f, g8 V0 g6 w; H
. r3 ^5 ?3 D) i2 p* L+ @0 Hbbs.abc8311641.com
___________________________________________________________________________& R6 _' `  z; p2 B, V
bbs.abc8311641.com( A8 J) B3 \% `; T- Y4 v: \" o) k
大和(Yamato)
! I- v* h! p9 _0 R, J& m木遁˙木錠壁        攻 + 擋
& V$ h) i; P; \+ Z. V( U木遁˙三連木柱      攻 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world# i. t. V  d& k
木遁˙木刀          擋 + 前 + 攻5 W  z2 ~+ B/ w/ a" w) q* J; u6 `& y
木遁˙木樁爆破      擋 + 前 + 跳(按"跳"可以持續使用)3 _2 U% y7 p* W& w
木遁˙周柱牢之術    擋 + 下 + 攻
6 L; N: Q# ]& r神奇世界官方論壇/Mysterious world木遁˙木柱          擋 + 下 + 跳bbs.abc8311641.com  W3 h. I$ s9 k: C& c! x/ g
木遁˙飛乃木        擋 + 上 + 攻/被攻擊時按"跳"1 J4 z1 Q! e; l. Y, a: p' u7 w
木遁秘術˙樹界降誕  擋 + 上 + 跳
5 S8 K" k! D8 s* o神奇世界官方論壇/Mysterious world
& K& Y2 N& }! W: o2 Hbbs.abc8311641.com
___________________________________________________________________________1 ^0 J4 n, X+ k4 ~1 ?: f2 _# J

$ d" e# f6 _& o: n9 V3 u' Z2 H
李洛克(Rock_Lee)
& r. t8 M2 _+ B' n( {
: c# L3 z" L& ^, h二段跳             跳 + 跳
7 d9 A! R; D1 f8 R: W  w快速移動           跑 + 防(持續按"防"持續使用)2 d* g3 O7 J! T! x: F' f
跳連擊             跳 + 攻 + 跳
6 u' j) l1 Z( b" _) |' Q; y  h0 S; |影舞葉連擊         跑 + 攻 + 跳bbs.abc8311641.com1 T: \, D% u9 y& [. L8 ?
影舞葉             攻 + 跳 + 跳 + 跳(按跳時要很快)( |, f4 r; z/ H
木葉旋風           擋 + 前 + 攻/被攻擊時按"跳"8 k7 K: e/ {6 r1 _; o- Q
生門迅擊           擋 + 前 + 跳     
) E+ o) ^. B8 F4 @- n醉拳               擋 + 上 + 跳
$ ?4 n$ m4 H5 T神奇世界官方論壇/Mysterious world裡蓮華             擋 + 上 + 攻
, O: {. H3 A& b( S- ^表蓮華             擋 + 下 + 攻bbs.abc8311641.com- U, E( L4 ?$ C9 K- V
反擊               擋 + 下 + 跳   bbs.abc8311641.com9 R/ |! W% A+ F+ P( _8 _+ w

0 K) H) i8 i4 B, ~- [( @: [# E0 j1 x7 m# ?神奇世界官方論壇/Mysterious world
___________________________________________________________________________
! {6 F6 `5 [  z5 ^5 W
' ]' K  ]: u( x2 W神奇世界官方論壇/Mysterious world
日向寧次(Neji)
* @2 F* @8 l8 \) |7 [% z0 \八卦破山?                       攻 + 跳
/ G. k) }) |( U4 w9 K: O  \' \八卦破山連?                     攻 + 檔+ E$ K+ T8 N! x( Y* l7 b
八卦空掌                         擋 + 前 + 攻. y. s' E- o8 V/ t9 K0 j% T
柔拳法˙點穴術                   擋 + 前 + 跳8 l3 C  {! m+ q" g* U0 f2 Z
雙重八卦空掌                     擋 + 上 + 攻
9 W2 P; Z# T. k八卦掌?回天                     擋 + 上 + 跳/被攻擊時按"跳"(按"跳"可以持續使用)
. E# o, Y0 U* \: ~6 {* P; p: Rbbs.abc8311641.com白眼                             擋 + 下 + 攻
3 Q( g$ ?' y1 U柔拳法‧八卦三百六十五式         擋 + 下 + 跳
; X7 O# v& _" a% \" y7 {* y" ^
) q3 q3 x7 N' P
___________________________________________________________________________
0 E% b" W% k+ A" b/ X3 K
# o) d+ _# F9 t% n) P& Dbbs.abc8311641.com
天天(Ten_Ten)) c4 u/ q" A& O; I0 Z
操具˙死球擊           攻 + 擋
. E/ D* a9 K0 P# B3 J* L. tbbs.abc8311641.com操具·襲千刃            攻 + 跳(按"跳"持續攻擊)
* d7 p- {+ v: t手裡劍 x 5             擋 + 前 + 攻
. Y' S$ R( ]' `bbs.abc8311641.com操具˙死球擊           擋 + 前 + 跳/ m; C. O' `! W+ A
風魔˙手裡劍           擋 + 上 + 攻
( X6 N$ P4 v$ K( @  g  s操具˙雙昇龍           擋 + 上 + 跳  
% G5 A2 S5 f( V: t# r: ]  @4 p操具˙縛流星           擋 + 下 + 攻7 t8 P% b0 m. n/ @" ?0 X

$ u* z+ f$ p+ ~. t$ O" G* i
___________________________________________________________________________bbs.abc8311641.com/ g+ O. X6 l& q; z' B/ M  L! x
: g/ ]0 r8 v" Z. @1 j
奈良鹿丸(Shikamaru)
; X: d' s/ C' [7 ~/ d  l2 Y絆跌陷阱                攻 + 跳# `) A; f/ z5 L1 v4 O# C
爆破陷阱                攻 + 擋6 p  a6 g5 i' L/ s
手裡劍                  擋 + 前 + 攻; w6 x  f  J& r1 `% J: F$ _5 B
奈良流奧義·忍法·影縫    擋 + 前 + 跳
- r$ X) b9 R, R! ?2 a8 S8 X線網陷阱                擋 + 上 + 攻
( y' ^+ h* z" ]5 J- |3 m7 j閃光彈                  擋 + 上 + 跳7 n, o! U7 F) a3 i/ \
爆符陷阱                擋 + 下 + 跳
# M. N3 I' W. w; X) n影子模仿術              擋 + 下 + 攻bbs.abc8311641.com$ b5 {7 S! |, \, D# l( l5 k, }6 Y
*遠距離神奇世界官方論壇/Mysterious world! I! f# a2 O  A3 [
  +炸彈          攻
( c6 f( p' Y4 K: f" A' y$ f  +影子絞首術    跳
4 r  @: e8 e, N* Y' ibbs.abc8311641.com        *近距離
! h% J: n8 G/ _9 X神奇世界官方論壇/Mysterious world  +奈良流奧義·忍法·影縫        攻
: c6 x7 a" Q7 G: L+ v  +影縫術                      跳bbs.abc8311641.com  d! ?) `9 V# f, i

6 P2 D2 y" B# u* \  g, x
___________________________________________________________________________
; Y# p4 f7 ~+ X0 V# G+ y3 O4 t6 z& X) w5 ^  J
犬塚牙(Kiba)! p  O, H) u7 g7 Q- Q
通牙(向上)     跳 + 跳
2 A/ V* F( i& m) n/ t" L通牙           擋 + 前 + 攻
* n0 m: I0 U  Y: l1 y4 t2 Y* E1 `* obbs.abc8311641.com騎赤丸         擋 + 下 + 攻(按"擋"停止    按"跳"向前咬   按"攻"衝擊)
; n* v: G0 J; T$ }7 m2 m牙通牙         擋 + 上 + 攻  0 I0 f( b- P, {+ v2 ~$ P0 p5 f
牙狼牙         擋 + 上 + 跳(按"擋"停止)  J6 a; |! P" v4 }2 v' m4 A9 j
. s# H8 t$ ?3 g8 N/ ~
___________________________________________________________________________
, ?% G8 Z5 p9 H- s神奇世界官方論壇/Mysterious world    3 R: o$ ~8 I9 [( U7 b0 a& y3 z5 E# O
油女志乃(Shino)
% H! i0 f1 E$ M! s6 V8 k8 K6 m蟲寄之術           攻 + 擋(可加強絕招攻擊力)( `7 e6 H, x" V
寄壞蟲˙簇         擋 + 前 + 攻
3 U" n- n- F# h0 ?; H: M寄壞蟲波           擋 + 前 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world' X( @/ X3 e1 S0 W" o4 Q- G1 `
寄壞蟲˙霰         擋 + 上 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world( H, Y! {1 Q+ b1 X+ i
寄壞蟲˙颶         擋 + 下 + 跳% @5 c5 B' ?# T- {) X

7 b0 @! r6 B/ P: D( |油女流秘術˙蟲玉   擋 + 上 + 攻 + 跳 + 擋1 _' k1 s1 m3 ]( V8 g
按 擋+上+攻時馬上按 跳+擋 就會成功" M" v$ B: X; o; e
還是按不出來 按擋+上+攻 接著狂按 跳+擋 (因為這絕招我沒特別研究 所以我按不出來也狂按 跳+擋)
% K5 N; S' S2 o% S2 B神奇世界官方論壇/Mysterious world8 n) ~, M3 I) ~- {8 h' ?
___________________________________________________________________________
1 {9 W% U  M) S; L5 l7 X. Hbbs.abc8311641.com, Z. \. O* `3 T2 |7 \, A
我愛羅(Gaara)
* B' `' L  w1 h+ J; n   
2 B) q& b% G( R9 e砂彈                      擋 + 前 + 攻(按"攻"持續攻擊)8 E7 A7 p- ~1 i) R
最硬絕對攻?˙守鶴之矛    擋 + 前 + 跳
3 N$ ?) s' W; [+ N5 w- B/ O9 d神奇世界官方論壇/Mysterious world流砂瀑流                  擋 + 下 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world3 N+ d- n! _4 V
砂釘                      擋 + 下 + 跳/被攻擊時按"擋"      . Q  f1 \+ r9 d0 k5 |# p
砂縛柩                    擋 + 上 + 攻
3 I1 Z+ V* e) M& _! t砂瀑送葬                  擋 + 上 + 跳
( y0 I+ R% D2 y& J* s砂漠浮遊                  跳 + 擋 + 前 + 攻+ u) t9 W# h+ u9 Y
& D2 N( N' M9 @5 U2 y  s  X
砂瀑大葬                  擋 + 下 + 跳 + 擋 + 上 + 跳
5 d. X$ h, ?2 y% Z
2 f9 I  y9 Z0 _4 D+ A" Rbbs.abc8311641.com
___________________________________________________________________________
9 a# q" g- ]( _0 k! R1 E$ k# N3 D8 B4 @% J7 a8 q% T( d% {. W

! E  ^& S! w) P6 Y4 D神奇世界官方論壇/Mysterious world勘九郎(Kankuro)
& _/ R, ?) t- k( t傀儡之術˙烏鴉轉        擋 + 前 + 攻
; P; g  E! c% s: dbbs.abc8311641.com黑秘技˙炎填彈          擋 + 前 + 跳(按"攻"/"跳"持續攻擊)
- Z* f8 P+ I! V% b. C  g: x傀儡炸彈                擋 + 上 + 攻& f7 b- S, F) A9 u" W
傀儡之術˙黑蟻毒氣      擋 + 上 + 跳; |; h" z2 B6 Z. f
傀儡之術˙烏鴉毒氣彈    擋 + 下 + 攻bbs.abc8311641.com2 `, O5 b: Q1 X/ L( G
黑秘技˙機一發          擋 + 下 + 跳
& f) ^% Z. k, y5 ~; M9 [
5 J, N1 u( T: @4 g# ]3 bbbs.abc8311641.com
___________________________________________________________________________bbs.abc8311641.com# S* Z" a6 e' Q5 g4 }6 o

3 x6 S: [) A0 D, v神奇世界官方論壇/Mysterious world
手鞠(Temari)神奇世界官方論壇/Mysterious world8 W* j9 W2 Q, d( k0 ~5 h
忍法˙練空踴扇          攻 + 跳(按"擋"鐵扇擊). ]; \+ w  B( x& h1 d# K+ e
忍法˙鐮鼬之術          擋 + 前 + 攻
3 H$ |1 X: f0 z- K  a8 p忍法˙旋風              擋 + 前 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world8 ^0 K; z9 N! r, ?
通靈術˙斬斬舞          擋 + 下 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world/ e; @5 K1 i- Z9 o; C) A
風遁˙豪風暴壁          擋 + 下 + 跳/被攻擊時按"擋"bbs.abc8311641.com. \8 ?3 L9 m% Z# U- u  @" Q7 u" Z
風遁˙龍卷風            擋 + 上 + 攻   
3 n9 L; v; Y0 t. Y9 Z, |% `: y
& p1 p0 c  E; s% h: ~
___________________________________________________________________________
9 t( H8 r  d, x. ]( {神奇世界官方論壇/Mysterious world
. P/ u6 N) o) [3 Z* R7 K, j- g* Y忍法˙風殺陣            擋 + 前 + 攻 + 擋 + 上 + 跳
( ^: E% P1 q1 S& Y5 `, T/ w按 擋+前+攻時馬上按 擋+上+跳 就會成功; X, P, L- G* E- X, P4 R2 }
還是按不出來 按擋+前+攻 接著狂按 擋+上+跳 (因為這絕招我沒特別研究就沒寫小提醒)
/ S1 w& D. F' K% T  d' F5 S9 Z7 c( f7 N7 C

  W8 g* b0 F! C1 H0 }, T8 K. w
___________________________________________________________________________' J8 h2 H) V! Q. _5 l- v5 e' d

! \4 L- }- H0 J千代婆婆(Chiyo)
/ ]. {$ Z6 Y1 z& ^" e3 ^0 u& N機光盾封          攻 + 跳(按"跳"投擲)
" E/ f' |8 \4 U* \" {# j轉生忍術          在屍體上按 攻 + 擋- g: v' t/ Y. {+ T0 @
操襲刃            擋 + 前 + 攻
1 _( f' s. {- N3 E# E& z查克拉(卓羅)刃    擋 + 前 + 跳5 `) m+ b2 ^- l3 _" C) P9 ?; d
傀儡術˙投擲      擋 + 下 + 跳
/ o" k  D4 \% N* D4 ?- D9 `; t) K, W醫療忍術          擋 + 上 + 跳   % [9 n* ^3 h& `- ~) h/ V# K( o/ O5 Y
傀儡術˙父與母    擋 + 上 + 攻5 a0 w5 I/ ]1 o% X  G. X
   傀儡母˙前刺   攻
; [, m) n3 _) @" f5 y   傀儡父˙前刺   擋 + 下 + 攻
6 w. W# b  I3 _8 k
0 N( H: H6 ^; G( g- Sbbs.abc8311641.com
: _! a+ u  `8 w: ]
___________________________________________________________________________
' p6 y1 r6 [& U
3 Q+ U1 s) o; ]8 s& [- O赤砂蠍(Sasori)(蛭子)' O- R2 i/ W* w9 R5 a& f" O

: y- J8 W7 r+ q1 G+ p. \8 v9 Mbbs.abc8311641.com傀儡之術˙苦無             擋 + 前 + 攻
5 g( w/ j4 o5 P8 zbbs.abc8311641.com傀儡之術˙毒霧             擋 + 前 + 跳
% G* n1 l3 g% Q0 b0 A# r3 ~傀儡之術˙重刃庫           擋 + 上 + 攻' R( O; g: u* [& H% q/ d
使用本體                   擋 + 上 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world5 x, L. z, h( @. z4 k) Q$ m1 d- j; s
傀儡之術˙毘沙悶           擋 + 下 + 攻
; y/ @. u- a; @* i+ o# r. `傀儡之術˙義手千本         擋 + 下 + 跳
- d% R! l8 N% L4 I0 ]+ D' f% V神奇世界官方論壇/Mysterious world( _; a) m$ [- X- |% C8 z
赤沙蠍(Sasori)(本體)2 b2 J' |4 X- p) i8 E
千手操武                跑 + 攻/攻 + 跳/被攻擊時按"跳"
* z5 j6 Y5 F4 K, D5 C0 jbbs.abc8311641.com第一卷˙火遁術          擋 + 前 + 跳(按"擋"或"跳"或"攻"停止)
" @" Y% h+ a, B& E第四卷˙水遁術          擋 + 前 + 攻
" ]$ K8 Q' `1 E+ ]% z# M6 R! ~赤秘技˙赤魁儡          擋 + 上 + 跳bbs.abc8311641.com; _" b/ c# T. _9 I" {
傀儡召喚術˙第三代風影  擋 + 上 + 攻
- f$ B( W- ]3 p$ a火遁術 + 水遁術         擋 + 下 + 跳( R+ u- s  ~- I& ?% F  d) Y# `" \! k
第一卷˙火遁術(弧形)    擋 + 下 + 攻
$ j1 c* S( r4 rbbs.abc8311641.com
3 @$ ]" y4 d+ k! g3 N5 n0 r, ~. R3 R7 x( Z9 ^# r
赤秘技˙百人操演        攻 + 擋 + 攻 + 跳bbs.abc8311641.com! d3 P/ I; s; u- Y# z; u2 X* c& I* Z
按 攻+擋會擺出一個姿勢 馬上按攻 尾巴會垂直於地 馬上按跳就會成功
/ c% [$ P. r; ]6 h7 Y+ T0 F還是按不出來的話 按 攻+擋 馬上狂按 攻+跳
$ M5 ]% W$ n% [8 mbbs.abc8311641.comps.其實不會太難按 我練習三次就按的順手了~
; M, `8 L3 @% L( r" [4 }神奇世界官方論壇/Mysterious world
9 _% v. T6 V2 ~: \
$ F) E5 G1 C7 d+ ^+ ?# i神奇世界官方論壇/Mysterious world沙蠍(Sasori)(本體)(有3代目風影傀儡狀態)- |: O9 d. {+ U2 ]6 j
傀儡之術˙砂鐵陣雨      擋 + 前 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world6 D4 s7 a+ {5 c! p4 G6 }! ?; P
傀儡之術˙毒霧          擋 + 前 + 跳
  L* C2 A) X% J# x' Y0 l6 F" b神奇世界官方論壇/Mysterious world傀儡之術˙砂鐵時雨      擋 + 上 + 攻/ B- O/ H3 O- K3 i& r  C5 I
傀儡之術˙砂鐵結襲      擋 + 下 + 攻
# P  |1 e4 |6 l' T% @* I傀儡之術˙砂鐵界法      擋 + 下 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world9 H) Y; J& B8 I
傀儡之術˙千手毒霧      擋 + 上 + 跳
. e/ W' {% N! s& ?# {0 f停止使用3代目風影傀儡   擋 + 跳 + 攻; e% \4 c- R1 V0 e9 a7 x9 E) v
, P/ e; T4 q6 z
___________________________________________________________________________
- Q2 A# Z( R- p9 t) @( d! u7 y" Q) q9 k6 K
迪達拉(Deidara)6 b1 r1 `$ [, K( [1 |
引爆炸彈                攻 + 跳
  s- s3 t" f( G* V% W土遁˙自我引爆          攻 + 擋 + 跳
7 r7 j/ b7 y, L4 N. gbbs.abc8311641.com土遁˙引爆黏土˙雙翼鳥  擋 + 前 + 攻9 u/ R8 K- d0 m, ~1 ?* H
土遁˙引爆黏土˙飛鳥    擋 + 前 + 跳/ Z( J" w# F7 r% ?- w4 k
土遁˙引爆黏土˙追尾    擋 + 上 + 攻  z; \+ x( z7 o
土遁˙引爆黏土˙巨鳥    擋 + 上 + 跳
8 x( N! W5 D: o2 P$ C, A土遁˙引爆黏土˙十八番  擋 + 下 + 攻
7 M  z+ m% J! {- S" J! ^( c土遁˙引爆黏土˙蜘蛛    擋 + 下 + 跳
" X8 x4 V% `0 c土遁˙引爆黏土˙蜘蛛群  擋 + 下 + 跳 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world8 j) F' u/ k' c6 w$ W
4 q& Z$ X6 Q# e
迪達拉(Deidara)飛行模式
% l7 A2 e; o5 h; Y3 s4 k土遁˙引爆黏土˙追尾             擋 + 前 + 攻% Z3 Y5 R5 D3 p" C  {
土遁˙引爆黏土˙追尾(數目倍增)   擋 + 前 + 跳( Z# I& f) J( h0 X0 ]9 t3 u
土遁˙引爆黏土˙C3               擋 + 上 + 跳
( s' G. c' e) D- hbbs.abc8311641.com土遁˙引爆黏土˙魚               擋 + 下 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world0 t" Z+ q" L- w% J, j
下鳥                             擋 + 下 + 跳4 {# C5 k: K8 `* h4 C
土遁˙黏土分身˙創造破壞      擋 + 下 + 跳 + 擋: q+ _; i5 S1 q% J: C
神奇世界官方論壇/Mysterious world3 |: L+ F5 `0 r7 l0 E4 n. S2 S5 P. \
___________________________________________________________________________
5 q* k/ j! ~" h9 m/ S$ s
5 F( z- U" Z8 D4 T6 h  f干柿鬼蛟(Kisame)/ i6 I, z$ X5 S1 M
水遁˙水分身水牢            攻 + 跳bbs.abc8311641.com# W5 F& \7 t8 U+ H9 `& U
水遁˙水牢                  攻 + 擋  
, O( ~' F6 y* U  d# ?  H# Ibbs.abc8311641.com水遁˙水鮫彈之術            擋 + 前 + 攻1 G! q* m( Y/ i9 |% v$ A
水遁˙水鮫散彈之術 x 3      擋 + 前 + 攻攻攻攻(持續按攻)
6 l/ T7 B9 R4 {水遁˙水龍彈之術            擋 + 前 + 跳5 `. [) e) j  @# y5 i- O! G
水遁˙爆水衝波              擋 + 上 + 攻. a/ F+ r  B5 V) q  t" h( R
水遁˙水分身之術            擋 + 上 + 跳$ v% ^$ I0 P) i4 m' I
土遁˙土中潛航              擋 + 下 + 攻
  }1 s) N& E, k& i, _# z) b  b水遁˙大瀑布之術            擋 + 下 + 跳   & x5 t( Q8 s! s' m7 j4 c* C2 e) J
5 z1 ~% J( h. I, ~7 i& n
___________________________________________________________________________! s; Y( T# g: Y5 K# K) e, Q, a

8 W3 w) ^6 M% m/ ]宇智波鼬(Itachi)) V- R9 J* N) F! }3 S
寫輪眼                     攻 + 擋
' Z  I% S% j$ T6 \9 X魔幻˙枷杭之術           攻 + 跳
0 o$ O) v' r) T( V( n4 n0 |幻術還擊                    被攻擊時按"跳"
( M: x6 Y7 X2 b* w* P7 D. D/ S+ Z$ W苦無                        擋 + 前 + 攻
$ F' z+ R; L: P* ?5 H神奇世界官方論壇/Mysterious world魔幻˙鏡天地轉           擋 + 前 + 跳2 f- y& a8 w( \) P8 ~
火遁˙豪火球之術        擋 + 上 + 攻 (手印完畢按"擋")
/ l/ ^- S) v5 u9 Y9 f2 Q( Z% e& {* A火遁˙豪焰之術           擋 + 上 + 攻 (手印完畢按"跳")
  G* I: {/ d8 v6 J  }; j, f5 J8 a火遁˙鳳仙火之術        擋 + 上 + 攻 (手印完畢按"攻",持續按"攻"持續攻擊)bbs.abc8311641.com5 f3 C1 T  Y0 N1 T, E0 h
幻術˙泡沫˙烏鴉        擋 + 上 + 跳(躺在地上時按)* J/ J& w2 c; Y2 n' ?' a2 @
奪取眼睛                  擋 + 上 + 跳
, E, Z8 K7 Z( m. |' Xbbs.abc8311641.com分身大爆破               擋 + 下 + 攻. v0 d1 S8 M1 d9 m: h# k* r& }) ^1 f
萬花筒寫輪眼奧義˙天照  擋 + 下 + 跳 + 擋(會持續扣血到停止或死亡)(按"擋"或"跳"或"攻"停止或受攻擊就停止)     
2 h% D8 b$ I* }  B- E7 x7 Z# E
. n. d* P6 L5 C* O# T9 C' nbbs.abc8311641.com神奇世界官方論壇/Mysterious world; u. f; B$ q; W7 I6 W
萬花筒寫輪眼奧義˙月讀  攻 + 跳跳(狂按跳成功率高 別把鍵盤按壞= =+)bbs.abc8311641.com. F0 f  d3 @, R, ?, O/ Z2 j3 I
神奇世界官方論壇/Mysterious world, r* T; L, }' Z- N. ]' l
___________________________________________________________________________
+ Q' P  t. i! S  E3 H% O% A8 O
( e7 n+ K  f: J) v( b) Q- O, G# H7 g5 H7 P/ z, r
飛段(Hidan)bbs.abc8311641.com( w: V7 b# A( n; C
邪神審判            攻 + 擋
% y. T  r8 \+ t, h  o! H- u. \神奇世界官方論壇/Mysterious world鐮刀重斬            攻 + 跳/被攻擊時按"跳"+ x% t& V6 P% ?6 g- J6 F
旋風斬               跳 + 跳
' _9 i) {: v. L鐮刀投擲            擋 + 前 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world/ L7 a9 D. _' i& f: e2 H
鐮刀斬擊            擋 + 前 + 跳
7 g0 D: S2 l$ F! s血祭詛咒            擋 + 下 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world4 ~1 E! l6 [( S: Y
邪神折磨            擋 + 下 + 跳/ h9 X' B. B, r0 A  U+ k
        + s# ^4 P* J. a3 k0 b
飛段(Hidan)詛咒模式(站在詛咒陣形內)
* j+ {% c7 R9 V4 a神奇世界官方論壇/Mysterious world邪神制裁˙身體  擋bbs.abc8311641.com# y, p, L7 E( \1 o" z# v
邪神制裁˙腳     跳
4 X  i! u0 ?: Abbs.abc8311641.com邪神制裁˙手     攻" e" V% w6 p1 l6 P0 f

! S( G/ ~0 m6 N# q  f3 V飛段(Hidan)詛咒模式(在詛咒陣形範圍外)
& P' n: ?7 d# h邪神審判            攻 + 擋
' S5 h9 l3 a! ]- u/ K鐮刀重斬            攻 + 跳/被攻擊時按"跳"
8 n( J. Z! D- `1 P- v旋風斬               跳 + 跳
+ h' P- F* g0 u1 ^神奇世界官方論壇/Mysterious world鐮刀投擲            擋 + 前 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world# E- n% S$ \8 k. F2 z
鐮刀斬擊            擋 + 前 + 跳. R# z4 u# r: {- s
變回正常模式      擋 + 下 + 攻
8 {9 r2 D. a' r+ {% [; v" C神奇世界官方論壇/Mysterious world邪神折磨            擋 + 下 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world$ y* W/ Y% x% c! {6 X. M
神奇世界官方論壇/Mysterious world0 B" R$ [2 L8 J( ^; @9 Z: O
___________________________________________________________________________
. l( T: I& u$ g$ i) z
- S: o: N: l' \9 y; P角都(Kakuzu)
" D: W+ w6 n3 V針線攻擊             攻 + 跳& W1 B+ Y2 K' j1 T( I
風遁˙壓害          跳 + 跳
! I& j# p% r  ]4 @5 T' {水遁˙水替身       被攻擊時按"跳"
7 R9 b1 [7 r7 I1 zbbs.abc8311641.com硬化飛拳             擋 + 前 + 攻; s; B! G, n$ a- N
雷遁˙偽暗          擋 + 前 + 跳bbs.abc8311641.com' K, x; q( F4 `  E9 Q7 y: K9 c
火遁˙頭刻苦       擋 + 下 + 攻) ?' S4 T' |! v
心臟補充             擋 + 下 + 跳(要抓到倒下的人)bbs.abc8311641.com- C9 F- `9 I. j- |0 Q) [" d
硬化飛鞭             擋 + 上 + 攻
& m  R) y0 W5 l心臟怪物分裂       擋 + 上 + 跳
3 P! z# }3 t7 n3 |" k
: x+ L* |" N% `. k* u神奇世界官方論壇/Mysterious world角都(Kakuzu)(分裂狀態)
: e0 K6 N2 d2 R6 V0 T水遁˙水替身       被攻擊時按"跳"
# o) X1 I* S. {; I. \) Obbs.abc8311641.com水遁˙水波          擋 + 前 + 跳
) D( P* s4 u; c; ]神奇世界官方論壇/Mysterious world奪取心臟             擋 + 前 + 攻
4 E: L' S' g6 q6 k& a9 d' E7 M神奇世界官方論壇/Mysterious world奪取心臟             擋 + 下 + 跳(要抓到倒下的人)
! t( k& f) V1 p+ J捕捉                   擋 + 上 + 攻bbs.abc8311641.com' Y) v* q: d8 t
土遁心臟             攻 + 擋$ C9 m8 v, J8 J8 t: B4 Q  i
火遁心臟             擋 + 下 + 攻
7 ?% |0 ~4 y3 I$ I雷遁心臟             擋 + 上 + 跳 (很實用!!)
" S$ I( N$ ~* {" ?# S& e風遁心臟             攻 + 跳
- `- y2 G5 Q; f1 S8 D; t0 j# I$ Z: y神奇世界官方論壇/Mysterious world(心臟死亡時 拿輕物按 攻+跳 可讓心臟復活)bbs.abc8311641.com# l: s  C5 \6 f; o3 j
# Q! p. a+ h# d. ~' W
, m, Q% g8 m' }, }" w2 Y7 p
___________________________________________________________________________
: K$ w9 |7 W% q1 J* u9 v. r
% |0 ?) @, `* J6 l藥師兜(Kabuto)& a# J+ \% M- K% O9 k# D4 P
苦無                       擋 + 前 + 攻
' z8 `1 r* l+ U* H2 P5 J6 G, ]* x5 B神奇世界官方論壇/Mysterious world神經系統搗亂           擋 + 前 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world) C- ~$ A7 q+ ^  f  ^+ i$ W2 f
幻術˙涅盤精舍之術  擋 + 上 + 攻bbs.abc8311641.com4 I# }2 O. w' ^: Y/ |6 d8 Z
查克拉手術刀           擋 + 上 + 跳0 l2 d& o0 y. W& M# S
死術‧歸魂遊戲         擋 + 下 + 攻3 V4 }6 G( w6 R
醫療忍術˙陰癒傷滅     擋 + 下 + 跳 (可無限提升血量)$ J2 m- [) R1 z3 |, u) `; C
5 G) ?8 ^- |; i- z- ?
___________________________________________________________________________
& |5 P" F0 G# P  r, V, H; k9 Z8 i4 ?- v4 v, t2 ]3 C( s* c
大蛇丸(Orochimaru)
! ~% h: s, X$ k" |; h! M5 V: V影步                  被攻擊時按"防"/ D$ q4 E2 K4 g4 J0 N/ J: Z- L
忍法˙潛影多蛇手     攻 + 跳! E6 X0 A, U3 X
忍法˙軟體改造˙蛇    攻 + 擋/被攻擊時按"跳"
% c7 w8 [% _; d! K: J; `草薙劍                    擋 + 前 + 攻/ E9 B3 j9 y1 I- D% F' p/ v
忍法˙蛇睨?縛        擋 + 前 + 跳/ ]7 R' J( z/ f% D9 H, `
通靈之術˙萬蛇        擋 + 上 + 跳
) U5 ]% q& O0 u; Ubbs.abc8311641.com忍法˙蛇脫              擋 + 上 + 跳(躺在地上時按)% |* u1 ~, q. t+ C6 _6 e( P  h
忍法˙雙蛇相殺        擋 + 下 + 攻
: M# M. W1 P4 L, K( s通靈之術˙三重羅生門  擋 + 下 + 跳( i- g4 ^2 L& R  T0 {

  y& m4 _/ G& x+ E- \# W) x
___________________________________________________________________________
' L6 b/ {: R7 |! @  e神奇世界官方論壇/Mysterious world( j1 L* H: p( @& B
自來也(Jiraiya)
# M8 {4 a! t7 V1 G& e/ N% L火遁˙通靈術‧蛤蟆油炎彈      攻 + 擋   : l" w6 M7 k& w4 D4 G! b4 B0 k
忍法˙毛針髮之術              擋 + 前 + 攻+ D* P# L3 k2 Y2 Y, t
螺旋丸                        擋 + 前 + 跳0 K6 e" V/ h$ r
通靈之術                      擋 + 上 + 攻
+ k$ T; m9 ?! w! |1 ], ]" x7 P7 O2 a: J超大玉螺旋丸                  擋 + 上 + 跳 + 攻$ P0 M" U2 {, O$ d( f( b
火遁˙消幕原                  擋 + 下 + 攻$ L/ C# m: @) S0 v6 k" C: h
土遁˙黃泉沼                  擋 + 下 + 跳bbs.abc8311641.com4 ?' F: h1 v" V$ o3 T9 Z8 w% c+ k6 I
雙迅螺旋丸                    螺旋丸擊中敵人後按"攻"( u7 C$ ^6 _8 s! C) F6 a
忍法˙針地藏                  被攻擊時按"跳"
" H' L3 K. X- ]+ q2 K, I5 G仙法˙毛針千本                擋 + 前 + 攻 +跳bbs.abc8311641.com) o# B4 k0 E1 _+ D* C$ Q

) I/ _3 q, o  `/ P& w1 k0 w$ }5 B神奇世界官方論壇/Mysterious world其實這不難按 只要按集氣 擋+跳+攻 再按擋+前+攻+跳 基本上成功率蠻大的!
6 ^  j8 t  Y  V7 C* L0 [神奇世界官方論壇/Mysterious world
. t  S/ r" b$ E+ S# ~
___________________________________________________________________________bbs.abc8311641.com  Y: H/ r, A; v2 C2 ^& y

1 h/ C0 S/ Y/ U: H! H* m! O神奇世界官方論壇/Mysterious world
( F6 E$ L* q. }* t次郎坊(Jiroubou)
2 w4 g1 ^0 S" X7 g/ }3 A土遁˙土陵團子      擋 + 前 + 跳
  \9 @  c0 h7 x: W5 c" e  o+ O神奇世界官方論壇/Mysterious world土遁˙土陸歸來      擋 + 上 + 攻
  n- L; n/ r7 {* x/ {- T昇膝突肩            擋 + 下 + 攻0 v# K& {! `/ C/ }, Z0 D& {4 d% t
土遁結界˙土牢堂無  擋 + 下 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world6 ^: N$ Y. D* U) ]# j) K" e7 s
$ w6 a. D7 w3 M6 ]& \# A5 h  S
___________________________________________________________________________神奇世界官方論壇/Mysterious world+ }# l1 r' G% V- E0 S$ _: `
多由也(Tayuya)bbs.abc8311641.com$ I2 T9 h. F1 ~0 k" ^5 y
通靈之術˙怒鬼1        擋 + 前 + 攻
! j, B/ c3 |# m$ k8 X, `5 L# s5 D通靈之術˙怒鬼2        擋 + 前 + 跳
3 \8 @+ |% S0 B* w' N# M神奇世界官方論壇/Mysterious world魔笛˙魔幻音鎖         擋 + 上 + 攻
( q- R+ ~7 w! R# ~魔笛˙幻舞操曲         擋 + 上 + 跳
+ W, s+ ~$ k* t3 I* P7 G神奇世界官方論壇/Mysterious world魔笛˙夢幻音鎖         擋 + 下 + 攻
0 p) {6 m2 V8 w: t  G  p通靈之術˙怒鬼3        擋 + 下 + 跳
, U8 r7 A/ g4 [' Z3 y/ }3 K& O神奇世界官方論壇/Mysterious world
___________________________________________________________________________
9 H+ z5 n) Q" }3 ~0 M, _4 w2 {bbs.abc8311641.com左近(Sakon)bbs.abc8311641.com: a! b: o5 F3 z
多連拳(向上)            跳 + 跳
  j+ Z: w& C8 x7 \多連拳(向前)            攻 + 跳+ k7 O6 s+ j! X  k1 e
拋人                    跑 + 攻 + 跳
2 D+ ]2 B' }( N5 Y( L& i7 [bbs.abc8311641.com雙魔之攻                擋 + 前 + 跳
  `- \3 C  Q6 |寄生鬼壞之術            擋 + 上 + 攻, v( g) ^7 k0 _3 i3 t  y
通靈之術˙羅生門˙奈落  擋 + 下 + 攻
1 Z4 H% p& h* Q2 ~8 J9 i: f& G
___________________________________________________________________________神奇世界官方論壇/Mysterious world/ i# N7 q" F7 F/ q
鬼童丸(Kidomaru)
: r3 H5 J2 Q3 F" v/ Obbs.abc8311641.com蜘蛛絲搖蕩          跳 + 跳
: r& a! N9 i0 |# R: v% @  @忍法˙蜘蛛繭        攻 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world$ n; ^& k, v4 |0 J
忍法˙蜘蛛黏金      擋 + 前 + 攻
" L4 y- H! M- j  E; g忍法˙蜘蛛黏金 x 4  擋 + 前 + 跳(按"攻"持續攻擊)
; f% O2 g3 _4 P' a/ ^6 q忍法˙蜘蛛戰弓      擋 + 上 + 攻(按"跳"移動   按"攻"放箭)神奇世界官方論壇/Mysterious world" ?* [! [5 Y+ H- A) Y, F9 v
通靈之術˙雨蜘蛛    擋 + 下 + 攻
3 \8 n8 Z0 ^5 v' v2 ]神奇世界官方論壇/Mysterious world
___________________________________________________________________________
* L9 C6 `( q1 s) p, q/ |% R! Fbbs.abc8311641.com潘恩(Pein)  
& T& H, Z$ Y: Q# H! n餓鬼道,人間道攻擊          攻/被攻擊時按"跳"0 p& B3 b% Q( e% z3 ?( o- B
修羅道˙怪腕火矢            擋 + 前 + 攻
/ k4 N$ o3 u, Q神奇世界官方論壇/Mysterious world人道˙輪迴眼                擋 + 前 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world0 A4 `# w  `: Q' @: F
畜生道˙地獄鳥              擋 + 上 + 跳$ ^8 s7 U( u; ^3 n1 ]. Z! ?
畜生道˙三頭犬              擋 + 上 + 攻+ y2 k+ Y7 X9 ?) z! C8 u
餓鬼道˙封術吸印            擋 + 下 + 跳2 k) r- U* e. r: U
天道˙神羅天征              擋 + 下 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world. {; j( m( d7 w1 F
___________________________________________________________________________, B: Y, M) l/ A
君麻呂(Kimimaro)
( @) f1 [3 T7 A/ m5 j  Y% E8 Obbs.abc8311641.com
5 m+ u3 u) _' Q1 l十指穿彈                 擋 + 前 + 攻7 G3 J' V2 I: |; U( Y; P
脊骨鎖鏈                 擋 + 前 + 跳
8 `4 ]3 E% Z( t* |* m最硬-骨頭刺擊           擋 + 下 + 攻8 L7 H3 ?5 W% `% y
早厥之舞                 擋 + 下 + 跳神奇世界官方論壇/Mysterious world& Q+ [; `& ^5 g& V5 q. M( k
早厥之舞(前)             擋 + 上 + 攻
. }$ B0 \8 K! s: Q
___________________________________________________________________________
% p$ D  [5 |! d/ N, E' Q4 y神奇世界官方論壇/Mysterious world東東(Ton_Ton)bbs.abc8311641.com# o8 M0 ~, ^. u: e* k

: I! ]' x- H* y, A" T# R' |神奇世界官方論壇/Mysterious world衝撞         擋 + 前 + 攻
4 T1 ]! o) i2 d  g- ?神奇世界官方論壇/Mysterious world焚火奔跑              擋 + 前 + 跳
9 C: f' a7 |- u- \+ ]破滅虛豬炮       擋 + 下 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world/ Q1 j& T: M6 `: W0 L  }& K
___________________________________________________________________________
# O. `2 @: E% a* w- r7 s% h/ y四代火影(Minato)
3 \$ V% p" P/ v* g8 A6 K3 e0 Gbbs.abc8311641.com9 T2 H6 j7 a/ z: [5 H+ f0 c
放置苦無        擋 + 下 + 攻
* w7 T6 R8 a3 x9 m5 e- J* H: Q神奇世界官方論壇/Mysterious world多重拋置苦無    擋 + 上 + 攻& ?8 l' |7 J, J3 N7 }& ^
飛雷神之術      攻 + 擋
& v7 N1 R8 U" w  ?瞬光背襲        擋 + 前 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world8 M$ `5 o" ~) X5 m
超時空˙螺旋丸   擋 + 前 + 跳# C# t, c2 N8 e
瞬身術        跳 + 擋  + 擋 + 擋: C+ s% c& ], Z8 S7 K% L
(被鼬的瞬身斬 或 龍捲風 打中 可按攻擋逃脫)
% M( N3 z1 v! V9 D. S  \" E4 [
___________________________________________________________________________2 ^6 Z: n* H: U+ x0 R) K
白(Haku)$ N- R8 A: j' r" H0 G. j' C

; O$ n6 w* e: x- y1 K$ }2 X神奇世界官方論壇/Mysterious world千殺水翔       攻 + 擋神奇世界官方論壇/Mysterious world4 m% x* t2 X, B! s; j
七連千本       攻 + 跳
4 t7 X/ e: n' D1 Obbs.abc8311641.com三連千本       跳 + 攻
  E$ F8 M* C9 Z2 x' g8 t千本           擋 + 前 + 攻
8 T8 I- P% t3 B6 l2 g, d冰柱           擋 + 前 + 跳2 H& ~2 x$ c+ B+ E4 ^+ b1 M
冰之定身術     擋 + 下 + 跳bbs.abc8311641.com: W+ |& h2 i5 ~8 Y
製造冰鏡       擋 + 前 + 攻( L" a8 A( ^& a3 ^8 X0 N4 [
轉方向      擋
) N9 _+ S; j: l* B: l! _* B瞬間移動    跳(可暗殺或跳進其他冰鏡裡)
0 K# ~- d# R- H+ n$ ~1 n射千本      攻
) n% R' p8 x  V- K- J, W神奇世界官方論壇/Mysterious world
___________________________________________________________________________  \  k. B, B) ^
神 (God)
" v: k5 W( T( h6 e( z
: b" j% f1 I+ O" [3 v神之雷 - 攻
4 x4 w9 S: [5 \% a9 H神之巨浪 - 跳
! r0 v+ z" y! a+ o4 ^/ Ebbs.abc8311641.com神之萬蟲 - 擋+ ]5 g& |3 k1 g0 i5 j
___________________________________________________________________________; M  d& m; b: @: D" x
能手手套(Master_Hand): }9 k4 D% e8 O9 P
7 p0 y: `5 @  \
拳頭撞 - 跑向敵人
# f( f/ [, H% v" {/ T0 x火遁˙二指焰 - 防 + 前 + 攻3 f9 m* T! g7 l, o$ I+ B4 g( E
體術奧義˙千年殺 - 防 + 前 + 跳
, I+ v) w+ K: \/ W! O1 B神奇世界官方論壇/Mysterious world子彈拳 - 防 + 上 + 攻3 d) X& O: x- E0 b* z* ^! `
神力槌 - 防 + 下 + 攻  Z3 s8 @; ]6 \; F; @8 `
___________________________________________________________________________神奇世界官方論壇/Mysterious world0 {9 K  L8 ?2 W! r
宇智波班(tobi)& Z$ ]2 _! M* W) g; H9 \( x
神奇世界官方論壇/Mysterious world. w" u* {/ b9 P: ]9 D% [, Y
超時空攻擊 - 攻
/ E; e! @- f! V9 `神奇世界官方論壇/Mysterious world火遁˙天火 – 擋 + 上 + 攻
, g) [& l" P1 F( b. m+ K3 w) t火遁˙三重豪火球 – 擋 + 前 + 攻神奇世界官方論壇/Mysterious world+ u6 z+ M, I, I  {
碎地 - 擋 + 下 + 攻2 f& H  N# y' w( U6 V
月讀 – 擋 + 下 + 跳
4 a2 u; z0 L, U1 Q. `
臉書網友討論

神奇世界官方論壇/Mysterious world - 文章版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該文章作者發表,該文章作者與神奇世界官方論壇/Mysterious world享有文章相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時徵得該文章作者和神奇世界官方論壇/Mysterious world的同意
4、文章作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本篇部分內容轉載自其它媒體,但並不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本篇侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除並致以最深的歉意
7、神奇世界官方論壇/Mysterious world管理員和版主有權不事先通知發文者而刪除本文

 

相關主題:

火影忍者們的最大強敵[慎入!!!崩壞圖]

SE手機主題[240x320](火影忍者)

【手機遊戲】火影忍者2010 / 火影忍者 - 究極覺醒


【神奇世界官方網站】:http://abc8311641.com/

好好玩=ˇ= 我現在每天玩耶
) r% K; m/ F7 H) E! F/ V只不過 沒開 招式表看 大概都不會按吧= =
6 t8 @/ H2 g( U2 X2 ~, c( w( qbbs.abc8311641.com比我之前玩的R-LF2 還要難很多 超級難背起來的神奇世界官方論壇/Mysterious world6 Y" V3 A, g* O! d$ N( J
不過很好玩 =ˇ=
喜歡神奇寶貝=ˇ= 但是模擬器有些不會用

TOP

拿摟 ~!! bbs.abc8311641.com# Z: O7 O3 }: }& B% N/ g% t6 z
神奇世界官方論壇/Mysterious world% e. b0 [$ Y& h
好玩是好玩  
" ^; s, k) t$ c' T- i$ V  C/ ~bbs.abc8311641.com
* G& L& G6 B+ F5 D9 O可是來不及反應
+ Y6 K6 I4 E/ u. d( c- Z% O, {神奇世界官方論壇/Mysterious world" N; D0 N/ d  g% Z8 j& M: i
只會狂放同一招  XD

TOP

好好玩喔
4 ?8 H5 o: f; \; u4 x" qbbs.abc8311641.com已拿了
8 v+ e# H# I; ~% N" j( a- U0 c0 ebbs.abc8311641.com但招式表難背
1234

TOP

我努力好久神奇世界官方論壇/Mysterious world2 |; v! \' K! s8 k8 v0 i% N; p' n
有點背起來了
. Q0 K0 c6 _0 D% ~繼續背!!
1234

TOP

太好了
2 n/ W- T+ K9 E被完了
) }, N: A4 |* _$ abbs.abc8311641.com太好玩了
! {9 R9 {5 k- k0 s  m  J: ]熟練了就是不依樣
1234

TOP

真的很棒耶
+ K- p' @! z0 G2 a6 R6 M4 o4 D. `昭示表很詳細神奇世界官方論壇/Mysterious world/ V9 h. {& I3 i5 Z& \/ T
看到眼睛都花了bbs.abc8311641.com8 u) e4 G* T% |2 [5 d
謝大大囉
YAYA

TOP

返回列表